Ракувач со градежна механизација

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

нскиПрограмата овозможува работно оспособување за Ракувач со градежна механизација и истата е со времетраење од 250 часа. Програмата опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука, која  пак се изведува на терен во реални услови. По успешното завршување на програмата учесникот ќе  се оспособи  и ќе се стекне со знаење самостојно да ракува со градежна механизација, ќе стекне работни навики и дисциплина, ќе применува безбедност при работа, ќе се оспособи да се грижи за својата и безбедноста на лицата со кои работи, ќе развива способности за прецизност и одговорност при изведување на работни операции со градежна механизација и изведби согласно проект и инструкции, ракување и управување со градежна механизација на терен, изведба при ископ, депонирање на ископен материјал, рамнење, набивање, мешање, товарење, користење на упатства за ракување, пополнување потребна документација, одговарање за квалитетно извршена работа, одржување на механизацијата во исправна состојба.

Се грижи за безбедноста при работа, здравјето и заштитата на работната околина,  комуницира со соработниците, познава права од работен однос, можности за отварање и водење на мал бизнис.

По завршувањето на програмата учесникот полага завршен испит. По успешното

Верификацијата истекува во мај 10, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесникот да има наполнети 18 години, да има завршено минимум основно образование и да поседува возачка дозвола од Б категорија.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

80

Пракса

170

Оценување

0

Вкупен број на часови

170

Датум на верификација

10/05/2022

Тетово

ФРИЗЕР

ЗАВАРУВАЧ

Фризер за мажи и жени

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content