РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот

да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со  виљушкар и манипулација  со различни видови стоки.

 

Времетраењето на програмата е 160 часа од кои 32 часа теоретска обука, 112 часа се практична обука во реални работни услови и 16 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се одвива во училница со потребна современа опрема за изведување на настава. Практичната обука се изведува во работилница со соодветен простор за изведување на обуката.

 

Учесникот со програмата ќе  се оспособи да  планира, организира и извршува работни задачи за  подигање и транспорт на стока со  различни видови виљушкари, рационално да ги користи опремата и времето, да  комуницира со претпоставените и корисниците на услуги, да ги почитува правилата и прописите во внатрешниот транспорт; да се грижи за одржувањето во исправна состојба виљушкарите; да манипулира со опасните материи; познава ознаките на амбалажата на стоката; да води и издава потребна документација за изведените работи, да се грижи за квалитетот на извршените работи и одговара за нив, да се грижи за безбедноста при работа, здравјето и лична заштита и заштитата на работната околина, да ги познава правата од работен однос и можности за отварање  и водење на мал бизнис,

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува по завршувањето на теоретскиот дел преку проверка на знаење со тестирање после теоретската обука, а по завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се дефинираат стекнатите вештини и компетенции. По успешно положен завршен испит учесниците се стекнуваат со сертификат „Ракувач на виљушкар“.

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

Учесникот  по успешното завршување на програмата работно ќе се оспособи за  занимањето   Ракувач на виљушкар  и ќе  се оспособи да  планира, организира и извршува работни задачи за  транспорт на стока со  различни видови виљушкари, рационално да ги користи опремата и времето, да  комуницира со претпоставените и корисниците на услуги, да ги почитува правилата и прописите во внатрешниот транспорт; да ги  одржува  во исправна состојба виљушкарите; да манипулира со опасните материи; познава ознаките на амбалажата на стоката; да води  и издава потребна документација за изведените работи, да се грижи за квалитетот на извршените работи и одговара за нив, да се грижи за безбедноста при работа, здравјето и лична заштита и заштитата на работната околина, да ги познава правата од работен однос и можности за отварање  и водење на мал бизнис

 

По успешно положен завршен испит учесниците се стекнуваат со сертификат

„Ракувач на виљушкар“.

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено основно образование и над 18 годишна возраст.

Возачка дозвола од  В  категорија.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

32

Пракса

112

Оценување

16

Вкупен број на часови

260

Учесникот  по успешното завршување на програмата работно ќе се оспособи за  занимањето   Ракувач на виљушкар  и ќе  се оспособи да  планира, организира и извршува работни задачи за  транспорт на стока со  различни видови виљушкари, рационално да ги користи опремата и времето, да  комуницира со претпоставените и корисниците на услуги, да ги почитува правилата и прописите во внатрешниот транспорт; да ги  одржува  во исправна состојба виљушкарите; да манипулира со опасните материи; познава ознаките на амбалажата на стоката; да води  и издава потребна документација за изведените работи, да се грижи за квалитетот на извршените работи и одговара за нив, да се грижи за безбедноста при работа, здравјето и лична заштита и заштитата на работната околина, да ги познава правата од работен однос и можности за отварање  и водење на мал бизнис

 

По успешно положен завршен испит учесниците се стекнуваат со сертификат

„Ракувач на виљушкар“.

Датум на верификација

12/04/2019

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content