ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Примарната цел на образновната дејност на Ех Изведба Инженеринг ДООЕЛ Скопје е запознавање на проектантите кои се занимаваат со проектирање на електрични и неелектрични инсталации во противексплозивна заштита, како и извршителите кои работат на инсталирање, одржување и манипулирање со електричните и неелектрични инсталации и уреди во средини загрозени од експлозивна атмосфера со основните принципи на противескплозивна заштита, како и специфичностите при извршување на работи на проектирање, изведување, одржување и манипулирање.
Програмата е дизајнирана во насока да се оспособат лица кои вршат проектирање, изведба и одржување на електрични и неелектрични инсталации во средини загрозени од експлозивна атмосфера да се стекнат со знаења и вештини за процесите на воспоставување ефикасна и ефективна противексплозивна заштита. Програмата ги покрива следните Модули:
Модул 1 – Општо – регулатива, Проценка на ризик, Класификација на опасен простор, Електрични и неелектрични инсталации во загрозени средини
Модул 2 – Прегледи и одржување, Поправка

Верификацијата истекува во февруари 7, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Минимум средна стручна спрема (електро,машинска, хемиско-технолошка струка)

Стручни лица – вработени кои се занимаваат со проектирање на електрични и неелектрични инсталации во противексплозивна заштита, како и извршители кои работат на инсталирање, одржување и манипулирање со електричните и неелектрични инсталации и уреди во средини загрозени од експлозивна атмосфера

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

12

Пракса

2

Оценување

Вкупен број на часови

14

Датум на верификација

07/02/2022

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content