Негувател/ка на стари и немоќни лица

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

 1. Планира, подготвува и организира работа, самостојно, во тим и под надзор на надлежно стручно лице во здравствени и социјални установи и во домашни услови, каде престојуват стари и немоќни лица;
 2. Применува основни знаења за услугата помош и нега во домашни услови и поддршка во секојдневните активности на стари и немоќни лица;
 3. Извршува работи и работни задачи во согласност со етичките норми и методи за комуникација со стари и немоќни лица;
 4. Применува основни медицински знаења и стекнати вештини за базична нега на стари и немоќни лица;
 5. Воочува и следи елементарни психо-физички промени;
 6. Користи медицински и ергономски принципи во дневните активности;
 7. Спроведува постапки за превенција на декубитус кај неподвижни стари лица
 • Овозможува психолошка и социјална поддршка на стари и немоќни лица
 1. Користи одредени методи и техники за спроведување на лична хигиена и природна исхрана на стари и немоќни лица;
 2. Подготвува материјал и применува техники за местење и менување на постела и облека на стари и немоќни лица
 3. Применува правила за безбедно подигнување, пренесување и спуштање на старо и немоќно лице;
 4. Изведува манипулација при физиолошка потреба на неподвижни стари лица и применува постапки за правилено користење на садови при истата
 5. Применува вештини за работа во тим, комуникација и проактивен пристап во пружањето на услугата;

Одржува хигиена и уредност на околината, спречува инфекции (врши дезинфекција и стерилизација)

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

 1. Наполнети 18 години
 2. Копија од диплома за завршено минимум три годишно средно образование
 3. Лекарско уверение за психофизичка способност

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

39

Пракса

120

Оценување

12

Вкупен број на часови

171

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

 1. Планира, подготвува и организира работа, самостојно, во тим и под надзор на надлежно стручно лице во здравствени и социјални установи и во домашни услови, каде престојуват стари и немоќни лица;
 2. Применува основни знаења за услугата помош и нега во домашни услови и поддршка во секојдневните активности на стари и немоќни лица;
 3. Извршува работи и работни задачи во согласност со етичките норми и методи за комуникација со стари и немоќни лица;
 4. Применува основни медицински знаења и стекнати вештини за базична нега на стари и немоќни лица;
 5. Воочува и следи елементарни психо-физички промени;
 6. Користи медицински и ергономски принципи во дневните активности;
 7. Спроведува постапки за превенција на декубитус кај неподвижни стари лица
 • Овозможува психолошка и социјална поддршка на стари и немоќни лица
 1. Користи одредени методи и техники за спроведување на лична хигиена и природна исхрана на стари и немоќни лица;
 2. Подготвува материјал и применува техники за местење и менување на постела и облека на стари и немоќни лица
 3. Применува правила за безбедно подигнување, пренесување и спуштање на старо и немоќно лице;
 4. Изведува манипулација при физиолошка потреба на неподвижни стари лица и применува постапки за правилено користење на садови при истата
 5. Применува вештини за работа во тим, комуникација и проактивен пристап во пружањето на услугата;

Одржува хигиена и уредност на околината, спречува инфекции (врши дезинфекција и стерилизација)

Датум на верификација

28/12/2018

-

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content