Неговател/ка на стари лица

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата за обука Неговател/ка на стари лица претставува посебна прогарма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите за давање на услуги во здравствени и домашни установи  на стари лица кои поради возраст, хронични болести и други  причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе.

Посебната програма опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во вкупно 240 единици за обука (една единица е еквивалент на еден наставен час).

Теоретскиот дел содржи општ и посебен дел со кој кандидатот се здобива со потребни знаења предвидени во содржината на предметите.

Со практичниот дел од програмата се предвидува стручно-работно оспособување на кандидатите за пружење на соодветна нега и помош на старите лица при физиолошки постапки, исхрана, декубитални повреди,лична нега, мерење на витални знаци и хигиена  во здравствени и домашни установи како и самостојно изведување на работните задачи и визуелна контрола.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

 

Како резултат од спроведената обука се очекува кандидатите да се стекнат со следниве способности и компетенции:

 • Реципиентот познава за основи и етички начела во геронтологија, процесот на стареење и однос негувателка стари лица
 • познава, подготвува материјал и применува техники за утринска тоалета,миење и бањање на стари лица,местење на кревети кај изнемоштени и неподвижни лица како и менување на болничка постела и болничка облека
 • Учевствува во палиетивната нега при заболување
 • (со цел спречување на интрахоспитални инфекции)
 • забележува појава на физички неудобности кај пациентот
 • применува превентивни мерки кај декубитус, тромбоза,несвестица и контрактури
 • препознава симптоми и принципи на палијативната нега
 • применува правилен транспорт на лицата во зависност од нивната здравствена состојба,
 • асистира при спроведување на имобилизација и транспорт на стари лица
 • познава на принцип за правилна реанимација на стари лица,асистира при спроведување на реанимациона постапка кај стари лица
 • ги познава целите на физикалната терапија и учевствува во транспорт на стари лица до соодветен центар каде се реализира физикална терапија да ги идентификува потребите на старите лица од потребата на физикалниот третман
 • дефинира и забележува знаци на нарушени витални функции,учевствува во нотирање на витални параметри
 • го познава значењето од природна и здрава исхрана
 • познава диеталната исхрана и диетотерапијата
 • идентификува видови на диети
 • применува техника на исхрана на болни кои се хранат со вештачка исхрана асистира при спроведување на вештачка исхрана на стари лица
 • идентификува облици на лекови препознава облици на лекови
 • познава апликација на инсулинска терапија

негува позитивен позитивен однос кон болниот и грижа за правилно и навремено земање

 • терапија
 • учествува во организација на предавања, трибини од разни области почитувајки го одмор и разонода на старите лица

применува конкретен однос со посетителите на старите лица напомнувајќи им го куќниот ред

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

 

За исполнување на критериумите, кандидатите треба да имаат:

 

 

-Завршено минимум основно образование.

-Кандидатите треба да бидат постари од 17 години.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

70

Пракса

124

Оценување

46

Вкупен број на часови

240

 

Како резултат од спроведената обука се очекува кандидатите да се стекнат со следниве способности и компетенции:

 • Реципиентот познава за основи и етички начела во геронтологија, процесот на стареење и однос негувателка стари лица
 • познава, подготвува материјал и применува техники за утринска тоалета,миење и бањање на стари лица,местење на кревети кај изнемоштени и неподвижни лица како и менување на болничка постела и болничка облека
 • Учевствува во палиетивната нега при заболување
 • (со цел спречување на интрахоспитални инфекции)
 • забележува појава на физички неудобности кај пациентот
 • применува превентивни мерки кај декубитус, тромбоза,несвестица и контрактури
 • препознава симптоми и принципи на палијативната нега
 • применува правилен транспорт на лицата во зависност од нивната здравствена состојба,
 • асистира при спроведување на имобилизација и транспорт на стари лица
 • познава на принцип за правилна реанимација на стари лица,асистира при спроведување на реанимациона постапка кај стари лица
 • ги познава целите на физикалната терапија и учевствува во транспорт на стари лица до соодветен центар каде се реализира физикална терапија да ги идентификува потребите на старите лица од потребата на физикалниот третман
 • дефинира и забележува знаци на нарушени витални функции,учевствува во нотирање на витални параметри
 • го познава значењето од природна и здрава исхрана
 • познава диеталната исхрана и диетотерапијата
 • идентификува видови на диети
 • применува техника на исхрана на болни кои се хранат со вештачка исхрана асистира при спроведување на вештачка исхрана на стари лица
 • идентификува облици на лекови препознава облици на лекови
 • познава апликација на инсулинска терапија

негува позитивен позитивен однос кон болниот и грижа за правилно и навремено земање

 • терапија
 • учествува во организација на предавања, трибини од разни области почитувајки го одмор и разонода на старите лица

применува конкретен однос со посетителите на старите лица напомнувајќи им го куќниот ред

Датум на верификација

01/07/2019

Куманово

Заварувач

Бравар

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content