МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ХИБРИДНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛА ВОДА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија.

Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на хибридни фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен во целиот свет, не ја заобиколува и нашата земја. Трендот во последните години е наоѓање алтернативни можности за производство на енергија, а една од тие алтернативи е искористувањето на сончевата енергија. Оспособувањето на вакви кадри ќе овозможи пополнување на недостатокот со обучени човечки ресурси за монтирање, инсталирање и опслужување на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија, како и оспособување на работна сила која ќе може да развива сопствен бизнис во ова подрачје.

Програмата „Монтер, инсталатер и опслужувач на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија“ се состои од пет модули. Модулот 1. – Основи на електротехника, машинство и материјали третира стекнување базични знаења и вештини од технички аспект за законитостите во електротехниката и машинството потребни да бидат применувани за работа на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија. Модулот 2. – Монтирање и инсталирање хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија, третира стекнување знаења и вештини од процесен аспект за организација, монтажа и инсталација на вакви системи. Модулот 3. – Пуштање во работа и одржување хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија третира стекнување знаења и вештини од технички аспект за соодветно однесување према ваков систем при неговото користење. Модулот 4. – Квалитетна и сигурна работа на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија третира стекнување знаења и вештини од процесно квалитативен аспект за осигурување на квалитет и постигнување висок степен на безбедност и заштита при работа со овие системи. Модулот 5. – Администрирање и комуницирање при работа на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија третира стекнување на знаења и вештини од аспект на потребно администрирање и соодветно комуницирање при работа на вакви системи и претставува додадена вредност на Програмата во однос на оспособување на учесниците за самостојно водење на бизнис.

Времетраење на програмата е 400 часа при што 120 часа се програмирани за реализација на теоретската настава, а 280 часа за реализација на практичната настава. Изведбата на истата ќе биде во простории и објекти со услови соодветни за реализација на ваква програма.

Оценувањето и вреднувањето на постигнатоста на резултатите од учењето на учесниците ќе се врши врз основа на критериумите за оценување, и тоа, формативно во текот на реализацијата и сумативно на крајот од секој модул.

По реализација на програмата учесниците се стекнуваат со сертификат „Монтер, инсталатер и опслужувач на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија“.

Верификацијата истекува во октомври 13, 2024

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено средно образование со минимум тригодишно времетраење (стручно образование за занимања)

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

120

Пракса

280

Оценување

0

Вкупен број на часови

400

Датум на верификација

13/10/2021

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content