Металостругар

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот да стекне способности, знаења ,вештини и компентенции за квалитетно изведување на работните операции во занимањето металостругар

Програмата се реализира преку теоретска и практична настава во два модули:.

Модул 1 : Подготвителни работи

Модул 2 :  Оперативни работи

Времетраење на програмата е 250 часа од кои 75 часа се предвидени за теоретска настава за модул 1,а 175 часа се предвидени за практична настава за модул 2. Наставата се реализира од понеделник до петок .Теоретската настава се изведува во специјализирани простории во рамките на компанијата под менторство на дипл.инж.по машинство, а практичниот дел со дип. инж. по машинство, металостругар со 3 год. работно искуство или обучувач со постсредно стручно образование.

Вреднувањето на постигањата на учесниците се спроведува со тест по завршување на  модул 1 ,а со завршен испит по завршувањето на модул 2.По успешно положен тест и завршен испит се дефинираат стекнатите вештини и компентенции и учесникот се стекнува со сертификат  Металостругар.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесниците во програмата е потребно да имаат завршено најмалку основно образовние  и 17 години старост

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

75

Пракса

175

Оценување

0

Вкупен број на часови

250

Датум на верификација

26/02/2021

Тетово

Оператор на CNC машина

Бравар

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content