Личен асистент на лица со попреченост

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата за „Личен асистент на  /лица со попречености” има за цел да ги оспособи кандидатите за давање на социјални услуги со кои ќе обезбедат независно и самостојно живеење, активно и рамноправно учество во заедницата и вршење на секојдневните активности на лица со потешка и најтешка физичка попреченост

Времетраењето на програмата е 150 часа и опфаќа стручно теоретски содржини во времетраење од 50 часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак е со времетраење од 100 часа и се изведува во становите на  /лица со попреченост, домови и/или институции за сместување на  /лица со попреченост, специјализирани институции и/или во институции со организиран дневен престој.

По завршувањето на секој модул се врши усна, писмена и практична изведба на активности за проверка на постигнатите резултатина учење. Учесниците кои со успех ќе ја завршат програмата полагаат завршен испит.

Учесникот кој со успех ќе го положи завршниот испит се стекнува со сертификат „Личен асистент на  /лица со попречености”.

Верификацијата истекува во септември 13, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Најмалку завршено средно образование и возраст над 18 години

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

50

Пракса

100

Оценување

0

Вкупен број на часови

150

Датум на верификација

13/09/2022

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content