Изработувач на машка и женска кошула

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата Изработувач на машка и женска кошула се состои од теоретски и практичен дел.Во теоретскиот дел програмата ги опфаќа следните содржини: основни антропометриски точки на телото значајни за утврдување на контролни мерки кој се користат при изработка на кошула. Да црта базна конструкција на машка и на на кошула и мерење на пропорционални и конструкциски мерки,
 Познава правила за организација на работното место,
 Познава структура и начин на организација на работа,
 Рационално користи материјали и опрема,

почнувајќи од изработка она пробен модел за кошула,подготовка на материјалот за кроење,да крои, да шие,да врши доработка и меѓуфазно да врши пеглање на производот.

Теоретска и практична настава
• Кроење
-се чита работниот налог
-се репортира материјалот примен од магацин
-се поставува материјалот на маса ја поставува кројната слика која добро рационално е уклопена крои по шаблонот
-се обележуват составните делови по величина и се комплетира лепенките
-се термофиксират според дадените параметри (температура, притисок, време)
-се комплетира соглацно со документација и ги сортира останатите составни делови
• Шиење
-Се прави пробен модел
-Се шијат привремени шевови
-Ги повтзува составните делови
-Ако има потреба се врши корекција на согласност со моделот
-Го нашива амблемот
-Се нашива етикета која означува за која фирма е наменет моделот
-Се нашива
-Се монтира рамо
-Се нашива крагна
-Се нашива ракав
-Се составуваат страни
-Се врши мегуфазно пеглање
-Се нашива манжетна
-Се прави рупица на моделот
-Се нашива копче
-Се врши финално пеглање
• За теоретска настава потребни се 35 часа
• За практична настава потребни се 190 часа
• За оценување потребни се 15 часа

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

• Правилно да ракува со машини за шиење,
• Да го реализира работниот налог,
• Правилно да го подготвува материјалот за кроење,
• Рационално ги поставува кројните делови-шаблони на наслагата од материјал
• Ги обележува правилно кројните делови на кројната наслага
• Крои со шаблони женска и машка кошула,
• Комплетира кројни делови на кошула
• Составува правилно кројни делови на машка и женска кошула машински
• Ракува со машина за шиење ,
• Врши корекција (поправа) готовите производи според даден модел,
• да се грижи за безбедноста на работното место и пошироката околина

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Нема посебни ограничувања, да има завршено најмалку осовно образование и да има наполнето 15 години

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

35

Пракса

190

Оценување

15

Вкупен број на часови

240

• Правилно да ракува со машини за шиење,
• Да го реализира работниот налог,
• Правилно да го подготвува материјалот за кроење,
• Рационално ги поставува кројните делови-шаблони на наслагата од материјал
• Ги обележува правилно кројните делови на кројната наслага
• Крои со шаблони женска и машка кошула,
• Комплетира кројни делови на кошула
• Составува правилно кројни делови на машка и женска кошула машински
• Ракува со машина за шиење ,
• Врши корекција (поправа) готовите производи според даден модел,
• да се грижи за безбедноста на работното место и пошироката околина

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content