Изведувач на системи со обновливи извори на енергија

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е кандидатот да се обучи за проектирање, монтирање и одржување на најновите видови на сончеви системи. Програмата е изработена според барањата на фирмите од овој сектор. Во програмате се опфатени термални, фотонапонски, и хибридни колектори како новина во овој сектор. Програмата се состои од неколку области:
1. Сончеви термални, хибридни и воздушни системи
2. Сончеви фотонапонски системи.
3. Техники на монтажа и заштита при работа.
По завршувањето на обуката следи полагање на завршен испит преку кој ќе се проверат стекнатите вештини. Доколку кандидатот успешно го положил завршниот испит, тој ќе добие сертификат “ИЗВЕДУВАЧ НА СИСТЕМИ ЗА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА”
Времетраењето на програмата е 120 часа.
За теоретска обука се планирани 40 часови (33,3%), за практична обука 68 часови (56,7%) и оценување 12 часови (10%). Теоретската обука ќе се реализира во училница, а практичната обука преку вежби и задачи на терен или во простории наменети за реализација на обуката.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Да има завршено најмалку средно образование ( IV степен)

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

40

Пракса

68

Оценување

12

Вкупен број на часови

120

Датум на верификација

31/01/2020

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content