Вештини за работа со компјутер

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Обуката е наменета за лица кои завршиле средно образование односно 18 години  и содржи модули со кои ќе се стекнат со основни познавања за работа во WORD2016, Excell, Power Point.

Со содржините на програмата учесникот ќе се стекне со компетенции за работа со алатки за уредување на текст, алатки за работа со табели и алатки за изработка на презентации.

Цели на програмата: да управува со основните компјутерски операции, да препознава и идентификува делови на персонален компјутер, да применува внесување податоци во Ексел табели, да управува со табели со графикони и да изготвува презентации со целосна манимација.

Структура на програмата: програмата е сочинета од 2 модули распоредени низ часови од теоретска и практична настава.

Форми и методи на учење: работа во групи, презентации, комбинирана настава, учење на далечина и слично.

Програмата ќе се изведува од страна на наставен кадар за теоретска и практична работа во училници опремени за изведување на настава. Наставата се изведува во времетраење од 48 наставни часа кои вклучуваат теоретска и практична настава. По завршување на програмата се полага завршен испит и учесниците се стекнуваат со сертификат.

Верификацијата истекува во март 25, 2024

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Обуката е наменета за лица кои завршиле средно образование односно 18 години

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

10

Пракса

38

Оценување

10

Вкупен број на часови

48

Датум на верификација

25/03/2021

Скопје

РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content