Бравар

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е образование ,едукација и оспособување на учесниците на програмата за  да стекнат знаења ,вештини и компентенции за квалитетно изведување на работните задачи во занимањето бравар

Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула:

Модул 1 : Подготвителни работи

Модул 2 : Изработување на метални конструкции

Времетраење на програмата е 250 часа од кои 75 часа се предвидени за теоретска настава за модул 1,а 175 часа се предвидени за практична настава за модул 2. Наставата се реализира од понеделник до петок .Теоретската настава се изведува во специјализирани простории во рамките на компанијата под менторство на дипл.инж.по машинство, а практичниот дел со дип. инж. по машинство , бравар со 3 год. работно искуство или обучувач со постсредно стручно образование.Вреднувањето на постигањата на учесниците се спроведува со тест по завршување на модул 1 ,а со завршен испит по завршувањето на модул 2.По успешно положен тест и завршен испит се дефинираат стекнатите вештини и компентенции и учесниците се стекнуваат со сертификат  Бравар.

Верификацијата истекува во август 9, 2024

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесниците во програмата е потребно да имаат завршено најмалку основно образовние  и 17 години старост

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

75

Пракса

175

Оценување

0

Вкупен број на часови

250

Датум на верификација

09/08/2021

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content