Бравар

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата за обука на бравар претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите.
Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при извршување на браварски работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да организира сопствената работа, да организира простор и работа во работилница, рационално да ги користи материјалите, да води грижа за сопствената и безбедноста на останатите вработени, да води евиденција и подготвува пресметки за работа,да ги познава правата од работен однос и можностите за водење на сопствен бизнис.
Содржините од програмата ќе се реализираат како теоретски и практичен дел и ке се заврши со полагање на завршен испит.
Теоретскиот дел е со содржини со кој кандидатите ќе се здобијат со потребните знаења предвидени во содржината на модуларните единици и ќе се реализира во училница опремена за теоретска настава со целосна подршка на интернет мрежа за да се доближат содржините од стручно теоретскиот дел до учесниците, додека со практичниот дел од програмата се предвидува работно оспособување на кандидатите за практична примена на наученото од областа на браварството во кабинети опремени со потребниот алат,пробор и опрема.
Како начини на реализација на обуката ќе се применуваат современи методи, вербални, демонстрирање, практична работа-вежби кои ќе му овозможат на учесникот континуирана активност за целокупното траење на обуката.
Програмата за обука за занимањето бравар претставува посебна прогарма за стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите и истата ќе се реализира во вкупно 240 часа со следниве модули:
-Техничка документација
-Технички материјали
-Елементи за врска во машинство
-Технологија на браварство
-Оперативни работи
-Претприемништво и бизнис
По успешно завршување на обуката и положен завршен испит, кандидатите ќе се стекнат со сертификат за стручно-работна оспособеност за занимањето бравар .

Верификацијата истекува во јуни 28, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Кандидатот:
-Да има завршено најмалку основно образование
-Да има наполнето најмалку 17 години

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

62

Пракса

178

Оценување

Вкупен број на часови

240

Датум на верификација

28/06/2022

Куманово

Заварувач

Бравар

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content