Аргон заварувач

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата Аргон Заварувач е посебна програма за образование на возрасни.

Програмата има за цел учесникот работно да се оспособи, односно да стекне знаења,  вештини , компетенции и квалитетно извршување на работните задачи од областа на заварување со топлива и нетоплива електрода во заштитна атмосфера на инертен гас ( аргон ).

Програмата се реализира преку теоретска и практична обука, со полагање на завршен испит за стекнување на сертификат Аргон Заварувач.

Времетраењето на програмата е вкупно 250 часа, од кои 75 часа се теоретска настава и 175 часа се практична обука . Во рамките на теоретската и практичната обука учесниците ќе имаат и часови наменети за оценување на постигањата.

Теоретската настава се реализира во современо опремена училница ( училиштен инвентар, ЛЦД проектор, компјутери, СМАРТ табла). Во зависност условите, теоретскиот дел од обуката ќе може да се реализира и од далечина преку апликацијата Classroom.

Практичната обука има за цел работно оспособување на кандидатите за практична примена на стекнатите знаења од областа на заварување со топлива и нетоплива електрода во заштитна атмосфера на инертен гас ( аргон ). Практичната обука се реализра во реални услови – кај работодавачи кои во својата дејност применува технологии на МИГ и ТИГ заварување со соодветна опрема за заварување.

 

По завршување на  програмата учесникот:

 

  • ќе умее правилно да ги користи уредите и опремата за заврување;
  • да ги познава материјалите и режимите за заварување;
  • да чита техничка документација и технички цртежи;
  • да ги познава причините за појава на грешки при заварување;
  • ќе користи постапки за отстранување на грешките при заварување;
  • ќе разликува разни положби на заварување со примена на МИГ и ТИГ постапка на заварување;
  • ќе ги познава правилата за заштита на околната средина и лична заштита.

Верификацијата истекува во ноември 9, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Возраст минимум 18 години;

Минимум завршено основно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

75

Пракса

175

Оценување

0

Вкупен број на часови

250

Датум на верификација

09/11/2022

Велес

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content