Изработувач и монтажер на плочест мебел

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења ,вештини и компентенции за примена на основните техники при изработка на елементи,конструкции,полупроизводи и производи од плочест материјал и нивно составување и монтирање. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава                                              Модуларни единици во наставната програма се: Познавање на материјалите за плочест мебел Алати,машини и уреди за […]

Изработувач на градежна столарија

Целта на програмата е да се оспособат лица не помлади од 17 години да изработуваат, монтираат и сервисираат градежна столарија. Програмата ќе се реализира училници и предавални, а практичната обука ќе се реализира во столарски работилници кои произведуваат градежна столарија од дрво, ПВЦ и алуминиум, со претходно склучен договор за соработка. Период од еден месец […]