ОПЕРАТОР СО ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИ ВО ТЕКСТИЛНАТА И КОНФЕКЦИСКАТА ИНДУСТРИЈА

Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да се стекне со знаења, вештини и компетенции од дигиталните и автоматските техники за работа во текстилната и конфекциската индустрија. Во текот на дефинирање на насловите и содржината на модулите направени се консултации со компаниите кои работат во областа опфатена со програмата. За таа цел […]

Дизајнер на облека во 3D – основно ниво

Цел на спроведување на програмата Дизајнер на облека во 3Д – прво ниво е стекнување на знаење за користење на дигитални технологии за развој на моден производ. Глобална тенденција во развој на текстилната индустрија е воведување на дигитални технологии како решение за унапредување на работењето. Текстилниот сектор е еден од носечките сектори кој обезбедува девизни […]

Сервисер на машини за шиење

Со програмата за обука, Сервисер на машини за шиење учесникот ќе стекне знаење, вештини и компетенции да разликува видови машини за шиење, објаснува функционирање на секоја машина за шиење, расклопува и склопува глава на видови на машини за шиење, подесува механизам, лоцира и идентификува дефект, навремено интервенира и ги доставува дефектите. Применува стандардни машински бодови […]

Оператор на CAD/CAM системи во индустријата за облека

Со програмата за обука Оператор на CAD/CAM системи во индустријата за облека, учесникот ќе стекне  знаења, вештини и компетенции да  подготвува  алати и машини за компјутерско моделирање и автоматско постилање и кроење   на материјал, да подесув апарати, машини и софтвери за компјутерско моделирање , автоматско постилање и кроење на материјал. Компјутерски  да моделира основен крој […]

Моден стилист-основно ниво

Програмата Моден стилист- основно ниво   е насочена кон работно оспособување на кандидатите од областа на модата.По успешно завршување на програмата учесникот – ја применува модата и модниот дизајн и  ги препознава различните стилови и трендови  во работењето со модни брендови или поединци осмислувајќи концепти или индивидуални изгледи преку комбинација на парчиња облека,модни додатоци,фризура и шминка. […]

Изработувач на машка и женска кошула

Програмата Изработувач на машка и женска кошула се состои од теоретски и практичен дел.Во теоретскиот дел програмата ги опфаќа следните содржини: основни антропометриски точки на телото значајни за утврдување на контролни мерки кој се користат при изработка на кошула. Да црта базна конструкција на машка и на на кошула и мерење на пропорционални и конструкциски […]

ИЗРАБОТУВАЧ НА МАШИНСКИ ПЛЕТЕНИ ПРОИЗВОДИ

Програмата за машинско плетење  обезбедува стекнување на знаење, вештини,  и компетенции ,за примена на основните техники при изработка  на машинско плетени производи производи од волна и други видови на предиво. Користење  на машини  и помошни алатки за плетење   и одржување на  истите. Со програмата се стекнува способност за организирање на работата и плетење според редослед […]

Шивач

Програмата „ Шивач “ е  поделена  во три дела и тоа: -стручно-теоретски дел кој се реализира преку   еден модул со 40 часа -практичен дел со два модули со 140 часа(30+110) -завршен испит (проверување на стекнатите знаења, вештини и компетенции ) со 20 часа. Стручно-теретскиот  дел од програмата ќе се реализира во просторија училница-кабинет опремени со компјутери, […]