РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР

Програмата Ракувач со виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација на практичната и теоретската обука води до стекнување на Сертификат – „Ракувач со виљушкар“. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети под […]