МОНТЕР НА КОМБИНИРАНИ СОНЧЕВИ СИСТЕМИ

Основна цел на оваа програма е кандидатите да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на комбинирани сончеви системи. Оваа гранка интензивно напредува во светски рамки заради скапата цена на електричната енергија Нашата држава е увозник на ел.енергија. За да се намали тој тренд, секојднево се монтираат термални сончеви […]

МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на фотоволтаични системи. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен во целиот свет, не ја заобиколува и нашата […]

ОПЕРАТОР ЗА ПОДДРШКА НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за проектирање, изведба и одржување на персонални компјутери и компјутерски мрежи во функција на понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за идентификација на потребните перформанси на персоналните компјутери и компјутерските мрежи во процесот на нивно проектирање, […]