Референт за плати и надоместоци на вработените

  Посебната програма за стекнување на квалификации за референт за плати и надоместоци на вработените е конципирана за: Стекнување на познавања за уредување на платата, надоместокот за плата и останатите надоместоци на вработени, согласно правната регулатива во Република С. Македонија; Стекнување на познавања за уредување на придонесите за задолжително социјално осигурување, согласно правната регулатива во […]

Службеник во сметководство

Програмата има за цел учесникот да се стекне со практично познавање, а подоцна и примена  на стекнатото знаење и можност за поголема конкурентност на пазарот на труд. Квалитетната сметководствена едукација е важна. Програмата практично ги воведува и почетниците кои немаат предзнаења од оваа област, а и тие кои носат знаење од средните економски училишта или […]

Компјутерски вештини за административни работи

Учесникот ќе: креира и управува со датотеки, користи концептите и начините на архивирање и компресија на податоците; ги осознае хардверските компоненти на компјутерот и нивно поврзување; ја објаснува важноста на компјутерската технологија во современиот начин на живот и работа; ги познава хардверските; ги објаснува поимите за софтвер, оперативен систем, функцијата на оперативниот систем и системот […]

Службеник во сметководство

  Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Службеник во сметководство. Програмата се однесува на образование на возрасни и се состои од 14 теми, поделени во 3 модули. Времетраењето на програмата е 96 часа од кои 22 часа теоретска настава и 74 […]

Архивар

  Главна цел на програмата „АРХИВАР“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за канцелариско и архивско работење применливи во различен тип на организации, самостојно извршување на работи и задачи во ракување со прием, прегледување, распоредување и заведување на документите/записите, нивно доставување во работа, административно-техничка обработка, испраќање, разведување, класифицирање и одлагање на решените документи/записи […]

СЛУЖБЕНИК ВО КНИГОВОДСТВО

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на книговодството и да бидат работно подготвени за занимањето Службеник во книговодство. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. Целата обука е конципирана како една сеопфатна сметководствена пракса во која учесниците […]

Службеник во сметководство

Посебната програма за стекнување на квалификации за службеник во сметководство е конципирана за да ги обучи кандидатите за: – Водење книговодствена евиденција; – Изработка на финансиски извештаи; – Користење на софтвер за водење сметководство. Програмата е конципирана од три модули. Првиот модул опфаќа обука за книговодствена евиденција на економските трансакции и изработка на финансиски извештаи. […]

Службеник во сметководство

  Програмата е наменета за кандидати кои сакаат да ги оформат, прошират или комплетираат своите знаења од областа на финансиите и сметководството. Се одвива низ практични примери за книжења кои се јавуваат во реалната работа, а истите се изведуваат во ЕРП Софтвер кој има голема примена во стопанството на Северна Македонија. Документите на кои се […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Програмата за обука на сметководител овозможува стекнување на професионални квалификации, знаење и вештини кои се утврдени во модули и модуларни единици. Теоретскиот дел содржи модули со кои учесникот на обуката се стекнува со потребните теоретски знаења. Со практичниот дел од програмата се реализира практично учење заради стекнување со практични знаења. Основна цел на Програмата е […]

Службеник во сметководство

Главна цел на програмата „Службеник во сметководство“ е да овозможи работно оспособување на учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за самостојно да изработува документација за трговски друштва кои се занимаваат со производство, трговија, набавка, продажба на суровини, испорака, продажба на стока и услуги и сите промени што овозможува учесникот административно за време […]

Службеник во сметководство

Програмата за обуката за службеник во сметководство е наменета за секое лице кое сака да се стекне со знаења поврзани со: правната рамка која го регулира трговското право, изготвување на сметководствените документи кои се резултат на деловните процеси поврзани со трговијата на мало и големо, сметководствени операции поврзани со евиденција на настаните во системот на […]

Агент за продажба преку телефон

Програмата за занимањето Агент за продажба преку телефон се темели на стандард на занимање “Продавач – Телемаркетинг“, кое се стекнува преку стручно теоретски содржини, практична обука и полагање на завршен испит.   Цели на програмата: Програмата е подготвена и прилагодена согласно постоечки стандард на занимањето “Продавач – Телемаркетинг“ и истата дава можност по завршување на […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на сметководството и да бидат работно подготвени за занимањето Службеник во сметководство. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. Целата обука е конципирана како една сеопфатна сметководствена пракса во која учесниците […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Програмата за обуката за службеник во сметководство е наменета за секое лице кое сака да се стекне со знаења поврзани со: правната рамка која го регулира трговското право, основите на администрирањето на бизнисот, даночната легислатива на Р. С. Македонија, изготвување на сметководствените документи кои се резултат на деловните процеси врзани со трговијата на мало и […]

Интернет маркетер во хотелиерство

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на интернет маркетинг при работење во хотелските објекти, односно интернет маркетиншки активности за продажба на хотелски капацитети, градење и управување со брендот преку низа маркетинг активности водени преку социјални медиуми, интернет маркетинг продажни канали и слично. Интернет маркетерот во […]

Службеник во сметководство

Цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за основи на сметководство и водење на сметководствена евиденција. Програмата состои од 15 теми, поделени во 3 модули. Програмата ќе се реализира преку стручно-теоретска и практична настава. Теоретската настава ќе се реализира преку предавања, шематски прикази и презентирање на документација. Практичната обука […]

Сметководствен службеник во трговски друштва

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции од областа на сметководството во трговски друштва. Програмата за обука опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во 225 часа обука и 25 часа оценување. Теоретскиот дел содржи општ и посебен дел со кој кандидатот се здобива со потребните […]

Службеник во сметководство

Програмата е наменета за лица кои сакаат да се стекнат со познавања од сметководство кои во иднина ќе им овозможи полесно вклучување на пазарот на трудот. Програмата се состои од повеќе теми, вкупно 8, во кои е опфатена и практична работа во книговодствено биро. Темите се поделени во 3 модули. Преку оваа програма учесникот се […]

Сметководител – основно ниво

Програмата за обука на сметководител овозможува стекнување на професионални квалификации, знаење и вештини кои се утврдени во тематски целини и опфаќаат теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел содржи тематски целини со кои учесникот на обуката се стекнува со потребните теоретски знаења предвидени во содржината на самите целини. Со практичниот дел од програмата се реализира практично […]

СЛУЖБЕНИК ВО КНИГОВОДСТВО

Програмата овозможува работно оспособување за занимањето Службеник во книговодство  и истата е со тромесечно времетраење, односно 380 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница / кабинет и се во функција на практичната обука која пак се реализира преку практични вежби од книговодствени работи со сертифицирани (овластени) сметководители за различни видови трговски […]