Прегледај профил

Base

Целосен назив на понудувач на услуги

"Друштво за друго образование, трговија и услуги ТЕРА ЛИНГВА увоз-извоз ДООЕЛ Битола"

ЕМБС

6811183

Град

Битола

Поштенски код

7000

Адреса

СОЛУНСКА 105  

Општина

Битола

Регион

Пелагонија

Тип на понудувач на услуга

Неверификуван