Прегледај профил

Base

Целосен назив на понудувач на услуги

Општинска јавна установа-Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Тетово-Тетово

ЕМБС

4035283

Град

Тетово

Поштенски код

1200

Адреса

Иво Рибар Лола 96

Општина

Тетово

Регион

Полог

Телефонски број на контакт лицето

044/332-757

Тип на понудувач на услуга

Неверификуван