Enhancing Lifelong Learning through Modernizing the Vocational Education
and Training and Adult Education Systems
Operational Programme Human Resources Development 2007-2013 IPA Component IV
Project Reference Number : EuropeAid/135834/IH/SER/MK

Јавен оглас за избор на даватели на обуки

12 декември 2016 г.

Британски совет е водечки партнер на проектот „Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системите на стручно образование и обука и образованието на возрасни“ и ДВВ Интернационал (од Германија) и Центарот за доживотно учење (од Македонија) како членови на конзорциумот. Главниот корисник на проектот е Министерството за образование и наука.

Главната цел на проектот е да придонесе кон јакнењето на целосен и интегриран систем на доживотно учење, со фокус на стручното образование и обука (СОО) и образованието на возрасните (ОВ) преку воспоставување динамична корелација меѓу образованието и промените како во општествената сфера така и на пазарот на труд.

Во рамки на проектот еден од приоритетите е поддршка на изработката и тестирањето на 10 нови образовни програми за возрасни од избраните приоритетни сектори, во тесна соработка со социјалните партнери. За таа цел ЈУ Центар за образование на возрасните пропишува:

ЈАВЕН ОГЛАС (12.12.2016)

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на даватели на обуки и приватни компании за тестирање на следните програми за ОВ:

Програми за образование на возрасни за тестирање

  1. Ракувач со лифтови
  1. Монтер на градежни елементи (плочкар)
  2. Столар
  3. Собарка
  4. Бравар
  5. Органско производство
  6. Авто Електричар
  7. Монтер на соларни панели
  8. Нега на лица со посебни потреби
  9. Бебиситер/ка

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следниве услови:

Избраните даватели на обуки ќе се грижат за следното:

Потребната документација кандидатот да ја достави во формуларот којшто можете да го преземете од мените на Документи. Пополнетиот формулар треба да го испратите до следнава е-маил адреса irena.babuskovska@britishcouncil.org.mk

со назнака за избор на тестирање нови програми

рок од 10 дена од денот на објавување на огласот.

Некомплетирани и ненавремени доставени документи нема да бидат земени во постапна за одлучување.

Публикуван на: 12.12.2016 година

Прием на апликации до: 23.12.2016 година

 

 

Напишете коментар