На 21 февруари во просториите на Центарот за образование на возрасни се организираше работилница на тема „Методологија и алатки за идентификување на тешкотиите на целните групи“ . Главните говорници беа францускиот експерт г-дин Жан Кристоф Ralema и шпанскиот експерт г-дин Жозе Лара.

Цел на работилницатаКако да се имплементира методологија за идентификување на неписмените луѓе

  1. Подигнување на свеста за ова прашање
  2. Како да се идентификуваметодологија и примери за алатки за идентификувањеКако да да секонтактираат и мобилизираат возрасните на кои им требаат услуги за описменување?
  3. Анализа за изнаоѓање на решенија коишто би можеле да се иммплементираат за да ги мотивираатнеписмените луѓе повторно да учат.
  4. Како да ја придобиеме поддршката од општата јавностВоспоставување на мрежа која ќе гизастапува возрасните ученици.
  5. Кои се најдобрите начини за десиминирање на програмитеАнализа на територијата и одзивот вооднос на програмите за описменување.

Напишете коментар