Директорката на Центар за образование на возрасните г-ца Линдита Ќазими ќе присуствува во семинар за Управување и развој кој се одржи во 09-11 номври 2012 во Охрид.Со цел поддршка на реформата на јавната администрација, Британската амбасада во Скопје и Министерството за информатичко општество, организираат втората по ред работилница наменета за врвното раководство. Наставата ќе ја спроведат експерти од Националната Владина Школа од Кралствотона Велика Британија и Севрна Ирска.

Наставата ќе овозможи, врвното раководство да се здобиат и да ги подобрат следниве вештини: адекватно раководење со институциите; ефективна комуникација; пристапи на преговарање; управување со вработените, нивно мотивирање и делегирање на обврски за подобро и поефикасно извршување на работните задачи; справување со специфични ситуации и подготовка на план за акција и негово спроведување.

Напишете коментар