На 16-ти март 2011 година, во Центарот за конферениции и студии при Народната и универзитетска библиотека, се одржа настанот КОНФИНТЕА 6 во Акција, организиран од страна на Министерството за образование и наука и канцелариите на DVV International во Југоисточна Европа. На настанот учествуваа и претставници од ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје.
Во рамки на КОНФИНТЕА 6 во Акција беше отворена дискусија поврзана со „Белемската рамка за акција“, изработена на 6-тата КОНФИНТЕА светска конференција на UNESCO за образование на возрасни (декември 2009 година, Бразил). Документот ги содржи упатствата и препораките за прашањата поврзани со: писмеността на возрасните, политиката, владеењето, финансирањето, учеството, вклученоста, еднаквоста и квалитетот во полето на образованието на возрасните.

Напишете коментар