Врз основа на член 21-б став 4 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12,41/14,144/14 и 146/15) ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛАС (26.11.2015)

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги запрограмата Туристички водич (2 извршители).

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следниве услови:

– да имаат најмалку високо образование од областа;

– да имаат најмалку 5 години работно искуство во настава во соодветнатаобласт или

– најмалку 10 години работно искуство во соодветната област.

Заинтересираните кандидати треба да достават:

1.Пријава за членови на комисии која треба да содржи:

– име и презиме,

– работно место,

– адреса на работно место,

– адреса на живеење,

– телефонски број за контакт и

– степен и вид на стекнатото образование;

2.Кратка биографија.

Потребната документација кандидатот да ја достави до архивата на:

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје

ул. Васил Ѓоргов бр.35

1000 Скопје

или на е-пошта: contact@cov.gov.mk

со назнака за избор на надворешен соработник

рок од 10 дена од денот на објавување на огласот.

Некомплетирани и ненавремени доставени документи нема да бидат земени во постапна за одлучување.
Публикуван на: 26.11.2015 година

Прием на апликации до: 05.11.2015 година

Напишете коментар