• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Фризер за жени – обликување и боење на коса
Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно […]
Верификувана
Педагошки помошник за ученици во основно образование
Програмата Педагошки помошник за ученици  во основно образование, има за цел оспособување на кандидати за успешна работа […]
Верификувана
Изработувач на градежна столарија
Целта на програмата е да се оспособат лица не помлади од 17 години да изработуваат, монтираат и […]
Верификувана
ЅИДАР – ФАСАДЕР ЗА КЛАСИЧНИ И СТАРОГРАДСКИ ГРАДБИ
Програмата овозможува работно оспособување за Ѕидар-фасадер и истата е со тримесечно времетраење, односно 380 часа и опфаќа […]
Верификувана
Заварувач-рачно електролачно и пламенско
Програмата овозможува работно оспособување за Заварувач и истата е со тромесечно времетраење, односно 320 часа и опфаќа […]
Верификувана
ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА
Примарната цел на образновната дејност на Ех Изведба Инженеринг ДООЕЛ Скопје е запознавање на проектантите кои се […]
Верификувана
Масер
Програмата за масер се состои од 5 тематски целини, а проверката на постигнувањето на  целите ги опфаќа […]
Верификувана
Дизајнер на веб страна
Програмата за обука за дизајнер на веб страни  претставува посебна програма за преквалификација или доквалификација со стекнување […]
Верификувана
Ракувач со градежна механизација за земјена површинска експлоатација
Програмата овозможува работно оспособување за Ракувач со градежна механизација за земјена површинска експлоатација и истата е со […]
Верификувана
Готвач во угостителски објект
Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 320 часа […]
Верификувана