5.18 ЛЕТОК ЗА БАРАТЕЛИ

5.19 Годишен план  за проценка на ризици од корупција во ЈУ Центар за образование на возрасните Скопје за 2023 година

5.20 годишен план за јавни набавки за 2023 година во ју центар за образование на возрасните скопје

5.21 ПРОГРАМА за работа на ЈУ Центар за образование на возрасните -Скопје 2023

5.22 ПРЕДЛОГ ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2023 ГОДИНА

5.23 ПРЕДЛОГ ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2023 ГОДИНА (2)

5.24 ПРЕДЛОГ ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2023 ГОДИНА (3)

5.25 Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2023

5.26 COV ЗАВРСНА СМЕТКА 785 2022_

5.27 COV зaврсна  сметка 787 2022 

5.28 603 2022_

5.29 ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ – СКОПЈЕ

5.30 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИ ОД КОРУПЦИЈА ВО ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ – СКОПЈЕ ЗА 2024 ГОДИНА

5.31 предлог измена на годишен финансиски план за 2023 година – 603

5.32 предлог измена на годишен финансиски план за 2023 година – 787

5.33 COV ЗАВРШНА СМЕТКА 787 2023

5.34 COV ЗАВРШНА СМЕТКА 603 2023

5.35 Одлука 603

5.36 ОДЛУКА 787

5.37 ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА 787

5.38 ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА 603

5.39 COV завршна сметка 785 збирна 2023

5.40 COV ЗАВРШНА СМЕТКА 785 – 83 2023

5.41 cov ЗАВРШНА СМЕТКА 785 – 98 2023

5.42 ОДЛУКА 785 – 83

5.43 ОДЛУКА 785 – 98

5.44 ОДЛУКА 785 ЗБИРНА

5.45 ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗАВРШЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА 785 – 83