• Закон

1.1 ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИE НА ВОЗРАСНИТЕ (КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)

• Стратегии

• Правилници

 

• Документација за верификација