Линдита Реџепи
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) Дипломиран психолог работа со млади, развој на едукативни програми и обуки за млади, меѓукултурно учење и волонтеризам. 078 350 173 linditarexhepi@gmail.com
Љубица Лилиќ
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) Магистер по психолошки науки Лиценциран здравствен психолог Психотерапевт Личен раст и развој Психосоматски проблеми Работа на тело Психодијагностика Третман и лекување на неврози Психоедукативна подготовка на пациенти пред оперативен зафат 00389 70 344 157 ljnaumoska@googlemail.com
Лидија Ѓокиќ
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) Дипломиран психолог Психотерапевт Магистер по Човечки ресурси Комуникациски вештини Говор на тело Ненасилна комуникација Менаџирање на време Основи на Менаџмент на човечки ресурци Анализа на потреби на заедницата +389 75 479 500 lika.gjokik@gmail.com
Југослава Ѓорѓиева
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) Магистер по МБА менаџмент; Дипломиран педагог Маркетинг, Менаџмент jugoslava007@yahoo.com
Владимир Ѓеоргиев
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) Клинички психолог (специјалист по медицинска психологија- оригиналниот назив) Јога учител и терапевт. Личен развој и психолошка зрелост. Медитација и јога. Развој на емоционална интелигенција и егзистенцијална интелигенција. Развој на свесноста. Справување со стрес. Корпоративна психологија. Родителство. 075 47 68 61 vladoyog@hotmail.com
Ангела Ѓеоргиева
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) Магистерски студии по деловно право Обуки во областа на деловно и граѓанско право и техники за личен раст и развој 078281090 angelagjeorgieva@gmail.com
Александар Донев
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) Стоматолог Креирање и артикулирање на гласовни вештини за пренесување на порака и остварување на влијание, унапредување на комуникациски вештини, презентациски техники, обука на комерцијални соработници/ продажни асистенти. 070 383 602 aleksandar.d.donev@gmail.com
Билјана Ангелова
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) Дипломиран психолог, Постдипломско усовршување од областа на Гешталт Терапија и Трансакциона анализа Сертифициран обучувач за возрасни Развојна психологија, Советување и Психотерапија, Социјална психологија, Психолошки раст и развој, Комуникација, Психологија на личност
Евдокиа Николова Лиере
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) VII степен (правен факултет) + постдипломски студии – фотографија ESRA) Стрес менаџмент, Конфликт менаџмент, Тим билдинг, Јога и Дишење/вежби за релаксација, Имплементација на Failure Culture 00389 70 200 602 0049 151 53641084 0049 171 2845796 evdokianl@gmail.com Evdokia.Nikolova-Liere@external.telekom.de
Славица Новеска
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран обучувач на на возрасни - I ниво, Сертификат за комуникациски вештини и ефикасност во деловни средини, преговарање, работа во тим. Сертификат за учество на обука од областа на заштитата на личните податоци. (имплементација на прописите на ЗЛП како и обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци) Сертификат за Канцелариско и архивско работење, предизвик на модерното административно и електронско работење. Долгогодишно работно искуство како директор на продажба и маркетинг Административно /канцелариско работење ( прием/архивирање, спроведување /класифицирање на документот во регистри според нивна трајна вредност или со рокови на чување и нивна заштита . Продажба, Маркетинг Менаџмент slaviafri@yahoo.com
Кристина Пешевска
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) Дипл. психолог Психологија, Продажба, Комуникациски вештини, Трансакциона анализа, Наплата на побарувања 078/212206 kristina.pesevska@yahoo.com
Александра Јанческа
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран обучувач на обучувачи на возрасни I ниво
Ирена Бакревска Милошевска
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран обучувач на обучувачи на возрасни I ниво
м-р Менче Ивановска
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран обучувач на обучувачи на возрасни I ниво
Мартина Петковска
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран обучувач на обучувачи на возрасни I ниво
д-р Ангелина Танева Вешоска
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран обучувач на обучувачи на возрасни II ниво
Надица Костовска
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран обучувач на обучувачи на возрасни II ниво
м-р Марина Павловска
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран обучувач на обучувачи на возрасни II ниво
Станислав Петковски, спец. по мед. психологија
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран обучувач на обучувачи на возрасни II ниво
д-р Маја Корубин Ќорлука
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
Сертифициран обучувач на обучувачи на возрасни II ниво
Благоја Киселоски
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
(I ниво) ВСС Сертифициран професионален обучувач на возрасни Целосен концепт за организација и структура во продажба и процес на продажба bkiseloski@yahoo.com
Филип Бабамов
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
(I ниво) Дипломиран психолог Психотерапевт Сертифициран професионален обучувач на возрасни Градење на тимови, Справување со стрес и прегореност, Унапредување на комуникациски вештини, Справување со конфликти, Форум театар filipbab@hotmail.com
Ирена Иванова
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
(I ниво) Магистер по политички науки Диплоиран Филолог по англиски и италијански јазик и литература Сертифициран професионален обучувач на возрасни ЕУ политики и институции, Процес на ЕУ интеграција, ЕУ/ИПА финансирање, менаџмент на организации и човечки ресурси, управување со невладини оргнизации и имплементација на грантови, мотивационо говорништво, техники за личен раст и развој, учење јазици и литература ommme@yahoo.com
Виолета Георгиевска
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
(I ниво) Дипл. психолог со лиценца за психологија за психотерапија и организацицка психологија, системски семееен психотерапевт Сертифициран професионален обучувач на возрасни Психологија, психотерапија, организациска психологија, комуникациски вештини viki.georgi@gmail.com
Ирена Јакимова
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
(I ниво) Економски факултет (маркетинг) и МБА по менаџмент на Универзитетот Шефилд Сертифициран професионален обучувач на возрасни Менаџмент, маркетинг, комуникации, личен развој, претприемништво irenajakimova@yahoo.com
Александра Костова Кузмановски
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
(I ниво) Диппломиран правник Постдипломски студии Односи со Јавност во тек Сертифициран професионален обучувач на возрасни Бизнис Буџет планирање и развој, Унапредување и раководење со вработени, Soft skill обуки, Call Centar обуки, Однос со клиенти (внатрешни и надворешни), Аквизиција на нови клиенти/бизниси, Развој и работење со брендови (Високо селективни и Mass брендови) aleksandra.kostova@gmail.com
Бети Андоновиќ
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
(I ниво) Доктор на математички науки Сертифициран професионален обучувач на возрасни Комуникациски вештини Математика beti@tmf.ukim.edu.mk
Флоријан Наумов
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
(I ниво) Дипломиран психолог Спец. по медицинска психологија Сертифициран професионален обучувач на возрасни Психологија – личност, раст и развој, теории, патологија, советување – психотерапија, психодијагностика, комуникациски вештини, менаџмент на човечки ресурси fnaumov@gmail.com
Марина Хаџи Пешиќ
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
(I ниво) Дипломиран психолог Магистер на медицински науки Доктор на психолошки науки Психотерапевт (CTA) EMDR Практичар Сертифициран професионален обучувач на возрасни Психологија на стрес Вештини на комуникација Психотерапија mail:marinahadzipesic@yahoo.com
Сандра Бузлиева
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
(I ниво) Дипломиран правник Сертифициран професионален обучувач на возрасни Пристап до правда, човекови права, Вовед во инситуции и право на ЕУ sandrabuzlieva@gmail.com
Марија Стефанова
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
I ниво Лиценциран психолог Спец. по Менаџмент на човечки ресурси Сертифициран професионален обучувач на возрасни Психологија на личност, Комуникација, Асертивност, Емоционална интелигенција, Организациска психологија, Менаџмент на човечки ресурси, Кариерен развој mastefanova@yahoo.com
Билјана Пешева
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
I ниво Дипл. економист со доквалификација за Педагогија и Методологија. Магистер на економски науки од областа на Маркетинг Сертифициран професионален обучувач на возрасни Сертификат за комуникациски вештини и ефикасност во деловни средини, преговарање, работа во тим. Практикант и проучувач на класична јога, медитација и техники за дишење (Бихарската школа за јогата и Меѓународната фондација Уметност на живеење) Развој на интелектуални и интерперсонални вештини Физичко и ментално здравје и надминување на стрес преку практикување на јога вежби Развој на претприемаштво и развој на бизнис идеи Маркетинг и промоција unamkd@gmail.com
Марина Бабамова (род. Павловска)
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
(II Ниво) лиценциран психолог, магистер на менаџмент на човечки ресурси, сертифициран професионален обучувач на возрасни, сертифициран професионален обучувач на обучувачи на возрасни Психологија Менаџмент на човечки ресурси Организациска психологија Комуникациски вештини, работа во тим и преговарање Тестирање и евалуација на тимови Социјална адаптација и учество во адаптирани системи Кариерен развој Психологија на стрес Справување со конфликти Coaching Градење на тимови Обучување на возрасни marina@moduscentar.com
Станислав Петковски
Квалификација Oбласт на експертиза Тел Е-маил
(II Ниво) лиценциран психолог, спец. по мед. психологија, сертифициран трансакциски аналитичар (CTA), системски терапевт, сертифициран професионален обучувач на возрасни, сертифициран професионален обучувач на обучувачи на возрасни Психологија, психодијагностика, психотерапија Психолошки раст и развој Социјална адаптација и учество во адаптирани системи Организациска психологија Комуникациски вештини, работа во тим и преговарање Тестирање и евалуација на тимови Менаџмент на човечки ресурси Кариерен развој Психологија на стрес Справување со конфликти Coaching Градење на тимови Обучување на возрасни sasho@moduscentar.com