Службеник во сметководство

Програмата за обуката за службеник во сметководство е наменета за секое лице кое сака да се стекне со знаења поврзани со: правната рамка која го регулира трговското право, изготвување на сметководствените документи кои се резултат на деловните процеси поврзани со трговијата на мало и големо, сметководствени операции поврзани со евиденција на настаните во системот на […]