ШМИНКЕР

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за занимањето шминкер.

Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Шминкер“. Теоретскиот дел на обуката ќе се реализира во опремена училница или просторија, а практичниот дел од обуката ќе се реализира во салон за шминкање. Програмата дава можност учесникот во програмата да ja организира сопствената работа, да  го подготвува салонот и клиентот за шминкање, да советува клиенти за избор на шминка,  подготвува и изведува целна и специјална шминка, шминка лице за целна и специјална шминка,  комуницира со клиентите, води грижа за сопствената безбедност и безбедноста на клиентот, како и за здравјето и околината, води евиденција и подготвува пресметки за работата.

Времетраењето на програмата е 150 часа вкупно од кои 50 часа теоретска обука, 100 часа се практична обука.

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува по завршување на теоретскиот и практичниот дел на обуката со проверка на стекнати знаења, вештини и компетенции. По успешно положен завршен испит учесниците се стекнуваат со сертификат „Шминкер“.

Програмата  дава можност за напредување во други програми од повисоко ниво на ова занимањa.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Основно ниво на образование и возраст од најмалку 15 години.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

50

Пракса

100

Оценување

Вкупен број на часови

150

Датум на верификација

25/03/2021

-

ФРИЗЕР

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content