Фризер за мажи и жени

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата овозможува работно оспособување за Фризер и истата е со тромесечно времетраење, односно 370 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во фризерски салони.

По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: да ги подготвува, организира и извршува работните задачи; рационално да ги користи материјалите, опремата и времето; да комуницира со корисниците на услугите и деловните партнери; да ги чисти и дезинфицира просторот, работните површини, фризерскиот прибор, апаратите и истите правилно ги чува; да го подготвува клиентот за обликување на фризурата и обликува и негува коса и скалп; да комбинира и обликува производи за коса; да гарантира за квалитетот на извршените работи и услуги и одговара за нив; да користи соодветни информациско-комуникациски средства; да развива претприемачки вештини и однесување; да ги поознава правата од работен однос и основните начела за отворање на сопствен бизнис; да применува мерки за заштита на здравјето на клиентите и околината во

согласност со хигиенско-техничките, противпожарните и другите заштитни мерки.

По завршувањето на програмата учесникот полага завршен испит. Учесниците кои со успех ќе го положат завршниот испит се стекнуваат со Сертификат за Фризер за жени и мажи по верифицирана програма.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

 

Учесникот  по успешното завршување на програмата ќе се оспособи за изведување на работи и работни задачи Фризер за жени и мажи; да подготвува, организира и извршува работи во

фризерски салон; дезинфицира, стерилизира: алат, прибор, работно место, работни површини;

советува  и подготвува клиенти зависно од фризерската постака: мие коса и скалп, менува боја на коса, нијансира, ондулира, шиша коса, скратува, проретчува, обликува фризура, негува коса и

скалп; користи соодветни препарати; обликува и комбинира производи за коса; гарантира за квалитетот на извршените услуги и одговара за истите; применува мерки за лична заштита, заштита  на клиентите и околината; развива претприемачки вештини; познава права од работен однос и основи начела за отворање на сопствен бизнис

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

 

Завршено најмалку основно образование и над 15 годишна возраст.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

74

Пракса

259

Оценување

37

Вкупен број на часови

370

 

Учесникот  по успешното завршување на програмата ќе се оспособи за изведување на работи и работни задачи Фризер за жени и мажи; да подготвува, организира и извршува работи во

фризерски салон; дезинфицира, стерилизира: алат, прибор, работно место, работни површини;

советува  и подготвува клиенти зависно од фризерската постака: мие коса и скалп, менува боја на коса, нијансира, ондулира, шиша коса, скратува, проретчува, обликува фризура, негува коса и

скалп; користи соодветни препарати; обликува и комбинира производи за коса; гарантира за квалитетот на извршените услуги и одговара за истите; применува мерки за лична заштита, заштита  на клиентите и околината; развива претприемачки вештини; познава права од работен однос и основи начела за отворање на сопствен бизнис

Датум на верификација

16/04/2019

Тетово

ФРИЗЕР

ЗАВАРУВАЧ

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content