Претприемништво

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции од областа на претприемништво

Програмата за обука опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во 48 часа
обука и 2 часа оценување.

Целта на обуката е учесниците да ги разбираат основите и принципите на претприемништвото, да можат да спроведат истражување во врска со претприемничка идеја, да предложат ефективни насоки за делување на постоечки претприемнички бизниси, да дизајнираат конкурентен бизнис модел, да развијат маркетинг план, оперативен план, финансиски

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции од областа на претприемништво

Програмата за обука опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во 48 часа
обука и 2 часа оценување.

Целта на обуката е учесниците да ги разбираат основите и принципите на претприемништвото, да можат да спроведат истражување во врска со претприемничка идеја, да предложат ефективни насоки за делување на постоечки претприемнички бизниси, да дизајнираат конкурентен бизнис модел, да развијат маркетинг план, оперативен план, финансиски план , да ја подобрат креативноста и иновативноста.

Теоретска настава се состои од интерактивни методи за учење на возрасни, а практичната обука се состои од активности организирани со тестови, вежби, презентација на успешни практики, индивидуална и групна работа, опис на бинзис идеја и на Бизнис план. По успешно завршената обка учесникот полага завршен испит и се стекнува со државно признат Сертификат за Претприемништво. план , да ја подобрат креативноста и иновативноста.

Теоретска настава се состои од интерактивни методи за учење на возрасни, а практичната обука се состои од активности организирани со тестови, вежби, презентација на успешни практики, индивидуална и групна работа, опис на бинзис идеја и на Бизнис план. По успешно завршената обка учесникот полага завршен испит и се стекнува со државно признат Сертификат за Претприемништво.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

 • објаснува процеси на претприемништво,
 • разликува капитал и средства на претприејатието;
 • диференцира извори и начини на финансирање на бизниси;
 • споредува форми на трговски друштва;
 • прави SWOТ анализа
 • изготвува бизнис план;
 • применува електронски информациски извори;
 • се оспособува за посветеност кон постигнување на професионални и лични цели;
 • определува мисија и визија на бизнисот;
 • применува вештини на комуникација и презентирање,

ја разбира улогата на човечките ресурси

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено минимум средно образование, возраст над 17 години и основни познавања за работа со компјутер

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

20

Пракса

28

Оценување

2

Вкупен број на часови

50
 • објаснува процеси на претприемништво,
 • разликува капитал и средства на претприејатието;
 • диференцира извори и начини на финансирање на бизниси;
 • споредува форми на трговски друштва;
 • прави SWOТ анализа
 • изготвува бизнис план;
 • применува електронски информациски извори;
 • се оспособува за посветеност кон постигнување на професионални и лични цели;
 • определува мисија и визија на бизнисот;
 • применува вештини на комуникација и презентирање,

ја разбира улогата на човечките ресурси

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content