Негувател/ка на стари лица

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на основни здравствени и социјални услуги во домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и др. причини, се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе како и предлагање на мерки за одржливост на домовите. Услугите се од различна природа и форма и ја заменуваат институционалната грижа и другите форми на организирана грижа.

 

Програмата е составена од 5 области/ модули кои треба да обезбедат знаења и вештини кај кандидатот кој ќе ја следи оваа програма и по нејзиното завршување ќе биде оспособен да ги извршува следните работи:

  1. Помага во одржување на домот;
  2. Помага на старите лица во секојдневните активности;
  3. Применува основни здравствени и ергономски правила и процедури;
  4. Овозможува психолошка и социјална поддршка на старите лица и применува правна заштита.
  5. Предлага мерки за одржливост во домовите

Реализацијата на програмата се одвива преку теоретски и практичен дел. Стручно-теоретските содржини ќе се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во домови за сместување, дневен престој на стари лица или нега во домашни услови.

Времетраењето на програмата е 300 часа од кои 90 часа часа се теорија, 180 часа припаѓаат на практична обука и 30 часа се наменети за оценување.

 

Периодот на реализација на Програма „Негувател/ка на  стари лица“ е 4 месеци.

По успешно завршување на програмата кандидатот  се стекнува со сертификат „Негувател/ка на стари лица“.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

–       Кандидатот треба да :

–       Подготвува работно место

–       Набавува и приготвува храна

–       Мести кревет и одржува  постелнината и облеката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–       Пишува извештаи за извршената работа

–       Помага  при одржување на лична хигиена

–       Подготвува оброци и помага при хранење

–       Помага при облекување

–       Помага при транспорт и престој надвор од домот

–       Идентификува  основни симптоми  на болести  карактеристични кај стари  лица

–       Поседува основни познавања за инфекции и изведува правилно дезинфекција

–       Превзема активности при постоење на болест кај стари лица по налог од стручно    лице(лекар, медицинска сестра)

–       Помага при набавка и примање  на редовна терапија на лицата

–       Помога во прилагодување на положбата на лицето во ергономска смисла

–       Користи заштитни средства и опрема

–       Применува прописи од системот на социјалната заштита на старите лица;

–       Воочува промени во средината и однесувањето на старото лице во насока на избегнување на ризиците од злоупотреба и заболување;

–       Поттикнува оддржување на интелектуални , когнитивните и моторни активности со цел да се поттикне самостојност кај старите лица

–       Комуницира правилно и работи тимски

–       Опишува работи и работни задачи  и значење на неговател/ка на стари лица

–       Применува кодексот на однесување и облекување

–       Применува основните правила на куќниот ред  и организацијата на работа  на здравствените  и социјалните установи;

–       Планира и организира сопствена работа;

–       Применува законската регулатива при вршење на својата работа;

–       Организира активности според потребите и барањата на на стари лица  во согласност со упатствата и задачите дадени од претпоставените (лекар, медицинска сестра)

–       Планира спроведување на активности поттикнувајќи ги стари лица на активно учество

–       Извршува проверка на состојбата на домаќинството, покуќнината, уредите и опремата за припомош на старите и немоќни лица

–       Разбира основни  состојки на храната потребни за составување и планирање на листа за набавка на намирници

–       Набавува храна според претходно составена листа според здравствената состојба на лицето и препораките од стручни лица

–       Подготвува планирани оброци прилагодени на здравствената состојба, потребите, вкусовите и навиките на старото или немоќно лице

–       Опишува работи и работни задачи  и значење на неговател/ка на стари лица

–       Применува кодексот на однесување и облекување

–       Применува основните правила на куќниот ред  и организацијата на работа  на здравствените  и социјалните установи;

–       Планира и организира сопствена работа;

–       Применува законската регулатива при вршење на својата работа;

–       Организира активности според потребите и барањата на на стари лица  во согласност со упатствата и задачите дадени од претпоставените (лекар, медицинска сестра)

–       Планира спроведување на активности поттикнувајќи ги стари лица на активно учество

–       Извршува проверка на состојбата на домаќинството, покуќнината, уредите и опремата за припомош на старите и немоќни лица

–       Разбира основни  состојки на храната потребни за составување и планирање на листа за набавка на намирници

–       Набавува храна според претходно составена листа според здравствената состојба на лицето и препораките од стручни лица

–       Подготвува планирани оброци прилагодени на здравствената состојба, потребите, вкусовите и навиките на старото или немоќно лице

–       Применува правила при одржување хигиена на домот, чистење, дезинфекција, собирање и отстранување на отпад , медицински отпад и контрола на штетници според упатствата за примена и заштита на околината

–       Применува методи и техники за местење на кревет и  менување на постелнина

–       Врши планирање и набавка на средства за хигиена, чистење и дезинфекција според потребите на лицето и инструкциите од стручните лица

–       Пополнува дневни извештаи за работата со лицето и неговата здравствена состојба според барањата на стручните лица

–       Набројува, познава  и подготвува потребен материјал за лична хигиена

–       Познава и применува методи и техники за спроведување на лична хигиена кај болен

–       Применува соодветни активности според стандардите и правилата за лична хигиена и безбедност за потребите на старото лице

–       Користи методи  и техники за избор и подготовка на здрава исхрана на стари лица

–       Се придржува на упатствата дадени од  лекар

–       Применува техники за давање помош при хранење на старои лица

–        Користи техники за облекување на стари лица  во зависност од состојбата во која се наоѓаат(неподвижни и подвижни)

–       Почитува интимност на старото лице

–       Идентификува  состојба, барања и потреби на старо лице

–       Следи препораките дадени од лекар;

–       Познава и применува постапки на правилен транспорт ;

–       Помага во извршување на активноста при излегување и престој надвор од домот;

–       Гради пријателски однос и взаемно почитување со  старто  лице

–       Разликува основни симптоми и знаци на болести по системи, карактеристични за стари лица

–       Препознава основни симптоми на промена во општата здравствена  состојба и превзема  активности за спречување со помош на стручни лица

–       Објаснува инфекции и применува потребните услови за  спречување на појава и настанување на инфекции;

–       Поседува основни познавања  за интрахоспитални инфекции и применува мерки за спречување  и учествува  под  надзор на  стручно лице во нивно спречување

–       Објаснува поимот антисепси и асепси;

–       Објаснува поимот дезинфекција, стерилизација и изолации;

–       Изведува дезинфекции  и стерилизации водејки сметка за квалитетот на активностите;

–       Применува методи на дезинфекција на кревет, ормар, останатите површини во околина на старите лица; ноќниот сад за физолошки потреби (гуската

–       Информира стручни лица за симтомите, состојбите и промените кај старите  лица

–       Користи медицински помагала и апарати за мерење на крвен притисок, пулс  и температура придржувајќи се на основните медицински правила за нивна употреба

–       Набавува лекови според упатствата на лекар

–       Применува ергономски техники во реализирање на соодветните активности во согласност со здравствената состојба на стари лица

–       Познава опрема за припомош на стари  лица

–       Поттикнува одржување и подобрување на мобилноста на стари лица

–       Применува различни техники при помош во  одење на стари лица

–       Применува принципи и пстапки за дезинфекција

–       Познава и спроведува постапки пропишани за самозаштита и заштита;

–       Познава  установи за социјална заштита на стари лица и услуги кои ги нудат;

–       Познава закон за социјална заштита во Република Македонија посебно делот за старите лица

–       Идентификува  форми на злоупотреба и социјална заштита на семејството и остварувањето на правата на постарите лица

–       Дава информации според потребите на старите лица, ги упатува во соодветна служба, установа

–       Познава човекови права, анти-дискриминација, родова еднаквост и хендикеп

–       Објаснива основни принципи на старост и стареење

–       Идентификува и ја прифаќа возраста  кај постари лица

–       Препознава  основни симптоми и знаци на неуролошки  болести кај старите лица

–       Идентификува потреби кај лицата со смалена можност за грижа за себе

–       Развива емпатија и емоционална подршка

–       Идентификува  стрес, траума и кризна состојба

–       Спроведува  психосоцијална помош и поддршка:

–       превзема активности на вклучување на старото лице во општествениот живот;

–       поттикнува автономност на старото лице;

–       Превзема социјални, морални и етички активности

–       Препознава:

– пречки во комуникација и изнаоѓа можности за  нивно надминување;

– конфликт како пречка во комуникација;

–       Прилагодува комуникација на различни старосни групи

–       Превенира, се справува и разрешува конфликт;

–       Разбира карактеристики и елементи на процес при комуникација  со стари лица, членови на  семејство; членови на медицинскиот тим

–       Препознава функционален тим

–       Препознава потрошувачи во домовите

–       Проценува потрошувачка на енергија и вода

–       Проценува управување со отпадот во домовите и процес на еколошко одлагање на отпадни материи

–       Предлага мерки за одржливост во домовите

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено најмалку основно образование и над 16 годишна возраст, психофизички здрав, емоционално способен и стабилен, да има афинитет за оваа работа.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

90

Пракса

180

Оценување

30

Вкупен број на часови

300
–       Кандидатот треба да :

–       Подготвува работно место

–       Набавува и приготвува храна

–       Мести кревет и одржува  постелнината и облеката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–       Пишува извештаи за извршената работа

–       Помага  при одржување на лична хигиена

–       Подготвува оброци и помага при хранење

–       Помага при облекување

–       Помага при транспорт и престој надвор од домот

–       Идентификува  основни симптоми  на болести  карактеристични кај стари  лица

–       Поседува основни познавања за инфекции и изведува правилно дезинфекција

–       Превзема активности при постоење на болест кај стари лица по налог од стручно    лице(лекар, медицинска сестра)

–       Помага при набавка и примање  на редовна терапија на лицата

–       Помога во прилагодување на положбата на лицето во ергономска смисла

–       Користи заштитни средства и опрема

–       Применува прописи од системот на социјалната заштита на старите лица;

–       Воочува промени во средината и однесувањето на старото лице во насока на избегнување на ризиците од злоупотреба и заболување;

–       Поттикнува оддржување на интелектуални , когнитивните и моторни активности со цел да се поттикне самостојност кај старите лица

–       Комуницира правилно и работи тимски

–       Опишува работи и работни задачи  и значење на неговател/ка на стари лица

–       Применува кодексот на однесување и облекување

–       Применува основните правила на куќниот ред  и организацијата на работа  на здравствените  и социјалните установи;

–       Планира и организира сопствена работа;

–       Применува законската регулатива при вршење на својата работа;

–       Организира активности според потребите и барањата на на стари лица  во согласност со упатствата и задачите дадени од претпоставените (лекар, медицинска сестра)

–       Планира спроведување на активности поттикнувајќи ги стари лица на активно учество

–       Извршува проверка на состојбата на домаќинството, покуќнината, уредите и опремата за припомош на старите и немоќни лица

–       Разбира основни  состојки на храната потребни за составување и планирање на листа за набавка на намирници

–       Набавува храна според претходно составена листа според здравствената состојба на лицето и препораките од стручни лица

–       Подготвува планирани оброци прилагодени на здравствената состојба, потребите, вкусовите и навиките на старото или немоќно лице

–       Опишува работи и работни задачи  и значење на неговател/ка на стари лица

–       Применува кодексот на однесување и облекување

–       Применува основните правила на куќниот ред  и организацијата на работа  на здравствените  и социјалните установи;

–       Планира и организира сопствена работа;

–       Применува законската регулатива при вршење на својата работа;

–       Организира активности според потребите и барањата на на стари лица  во согласност со упатствата и задачите дадени од претпоставените (лекар, медицинска сестра)

–       Планира спроведување на активности поттикнувајќи ги стари лица на активно учество

–       Извршува проверка на состојбата на домаќинството, покуќнината, уредите и опремата за припомош на старите и немоќни лица

–       Разбира основни  состојки на храната потребни за составување и планирање на листа за набавка на намирници

–       Набавува храна според претходно составена листа според здравствената состојба на лицето и препораките од стручни лица

–       Подготвува планирани оброци прилагодени на здравствената состојба, потребите, вкусовите и навиките на старото или немоќно лице

–       Применува правила при одржување хигиена на домот, чистење, дезинфекција, собирање и отстранување на отпад , медицински отпад и контрола на штетници според упатствата за примена и заштита на околината

–       Применува методи и техники за местење на кревет и  менување на постелнина

–       Врши планирање и набавка на средства за хигиена, чистење и дезинфекција според потребите на лицето и инструкциите од стручните лица

–       Пополнува дневни извештаи за работата со лицето и неговата здравствена состојба според барањата на стручните лица

–       Набројува, познава  и подготвува потребен материјал за лична хигиена

–       Познава и применува методи и техники за спроведување на лична хигиена кај болен

–       Применува соодветни активности според стандардите и правилата за лична хигиена и безбедност за потребите на старото лице

–       Користи методи  и техники за избор и подготовка на здрава исхрана на стари лица

–       Се придржува на упатствата дадени од  лекар

–       Применува техники за давање помош при хранење на старои лица

–        Користи техники за облекување на стари лица  во зависност од состојбата во која се наоѓаат(неподвижни и подвижни)

–       Почитува интимност на старото лице

–       Идентификува  состојба, барања и потреби на старо лице

–       Следи препораките дадени од лекар;

–       Познава и применува постапки на правилен транспорт ;

–       Помага во извршување на активноста при излегување и престој надвор од домот;

–       Гради пријателски однос и взаемно почитување со  старто  лице

–       Разликува основни симптоми и знаци на болести по системи, карактеристични за стари лица

–       Препознава основни симптоми на промена во општата здравствена  состојба и превзема  активности за спречување со помош на стручни лица

–       Објаснува инфекции и применува потребните услови за  спречување на појава и настанување на инфекции;

–       Поседува основни познавања  за интрахоспитални инфекции и применува мерки за спречување  и учествува  под  надзор на  стручно лице во нивно спречување

–       Објаснува поимот антисепси и асепси;

–       Објаснува поимот дезинфекција, стерилизација и изолации;

–       Изведува дезинфекции  и стерилизации водејки сметка за квалитетот на активностите;

–       Применува методи на дезинфекција на кревет, ормар, останатите површини во околина на старите лица; ноќниот сад за физолошки потреби (гуската

–       Информира стручни лица за симтомите, состојбите и промените кај старите  лица

–       Користи медицински помагала и апарати за мерење на крвен притисок, пулс  и температура придржувајќи се на основните медицински правила за нивна употреба

–       Набавува лекови според упатствата на лекар

–       Применува ергономски техники во реализирање на соодветните активности во согласност со здравствената состојба на стари лица

–       Познава опрема за припомош на стари  лица

–       Поттикнува одржување и подобрување на мобилноста на стари лица

–       Применува различни техники при помош во  одење на стари лица

–       Применува принципи и пстапки за дезинфекција

–       Познава и спроведува постапки пропишани за самозаштита и заштита;

–       Познава  установи за социјална заштита на стари лица и услуги кои ги нудат;

–       Познава закон за социјална заштита во Република Македонија посебно делот за старите лица

–       Идентификува  форми на злоупотреба и социјална заштита на семејството и остварувањето на правата на постарите лица

–       Дава информации според потребите на старите лица, ги упатува во соодветна служба, установа

–       Познава човекови права, анти-дискриминација, родова еднаквост и хендикеп

–       Објаснива основни принципи на старост и стареење

–       Идентификува и ја прифаќа возраста  кај постари лица

–       Препознава  основни симптоми и знаци на неуролошки  болести кај старите лица

–       Идентификува потреби кај лицата со смалена можност за грижа за себе

–       Развива емпатија и емоционална подршка

–       Идентификува  стрес, траума и кризна состојба

–       Спроведува  психосоцијална помош и поддршка:

–       превзема активности на вклучување на старото лице во општествениот живот;

–       поттикнува автономност на старото лице;

–       Превзема социјални, морални и етички активности

–       Препознава:

– пречки во комуникација и изнаоѓа можности за  нивно надминување;

– конфликт како пречка во комуникација;

–       Прилагодува комуникација на различни старосни групи

–       Превенира, се справува и разрешува конфликт;

–       Разбира карактеристики и елементи на процес при комуникација  со стари лица, членови на  семејство; членови на медицинскиот тим

–       Препознава функционален тим

–       Препознава потрошувачи во домовите

–       Проценува потрошувачка на енергија и вода

–       Проценува управување со отпадот во домовите и процес на еколошко одлагање на отпадни материи

–       Предлага мерки за одржливост во домовите

Датум на верификација

04/09/2019

-

Готвач/ka

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content