Негувател/ка на деца со попречености

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главната цел на програмата е учесникот да се стекне со знаење, вештини и компетенции за профилот

Негувател/ка на деца со попречености. Учесникот ќе се оспособи да ја планира, подготвува и организира сопствената Работа самостојно во домот на детето. Задачите ќе ги изведува во согласност со етичките норми и методи за комуникација со лица со попречености, со примена на основните медицински  знаења и вештини за базична нега. Учесникот ќе научи да овозможува психолошка и социјална поддршка, да дава помош и  нега во домашни услови и поддршка во секојдневните активности, да користи одредени методи и техники за спроведување на лична хигиена и исхрана, да применува техники за менување на постелина и облека, како да манипулира при физиолошка  потреба, како да применува постапки за користење на уреди и опрема при истата, како треба да работи во тим, да комуницира и да е проактивен во обезбедувањето на услугата, како да одржува хигиена и уредност на околината, како да спречува инфекции, да се грижи за квалитетот на извршената работа, да се грижи за безбедноста и здравјето при работа и како да ја заштитува околината. Обуката е одговорна и многу хумана работа во времетраење од 200 часови,и опфаќа стручно теоретски содржини во времетраење од 62 часа.

Верификацијата истекува во мај 28, 2024

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

  • завршено средно образование
  • најмалку 18годишна возраст
  • психофизички способен за работа

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

62

Пракса

138

Оценување

0

Вкупен број на часови

200

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content