Заварувач (рачно еклектролачно и пламенско заварување)

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување).
Програмата за Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување) е во времетрање од 3 месеци.
Програмата се состои од 170 часови, се реализира преку теоретски дел од 34 часови, практичен дел 123 часови и 13 часови за оценување и самоевалуација.
Теоретската настава се реализира во училница со современи наставни помагала со кој учесниците во програмата се здобиваат со потребните знаења предвидени во содржината на тематските целини кои се составен дел од програмата.
Практичната настава се спроведува преку демонстрирање на употребата, како и практична примена на опремата, апаратите и уредите за рачно електролачно и пламенско заварување, во уреден работилнички простор за таа цел, обуки за запознавање, управување, ракување и одржување на опремата, апаратите и уредите за заварување.
Оценувањето на добиените знаења и вештини на учесниците во програмата се реализира преку одржување на испит. Испитот се состои од теоретски и практичен дел.
Теоретскиот дел од испитот се состои од проверка на знаењето од модулите кои се составен дел од програмата.
Практичниот дел од испитот подразбира проверка на стекнатите знаења од ракување со опремата, апаратите и уредите за рачно електролачно и пламенско заварување во уреден работилнички простор за таа цел.
Програма ја спроведува тим на искусни инжинери од дадената област на заварувањето и квалификувани заварувачи со минимум пет години работно искуство со соодветен атест за бараната постапка за Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување).
По успешно спроведената програмата, лицата ќе се здобијат со сите потребни компетенции, вештини и знаења за извршување на работата Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување).
По успешно завршување на теоретска и практична настава, обуките и тестирањата, на учесниците ќе им се издаде сертификат за Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување).

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесниците во програмата да имаат завршено најмалку основно образование.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

34

Пракса

123

Оценување

Вкупен број на часови

157

Датум на верификација

04/05/2021

Неготино

Ракувач на виљушкар

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content