ЕЛЕКТРИЧАР ЗА ИНСТАЛАЦИИ ВО СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ И ИНДУСТРИСКИ KАПАЦИТЕТИ

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за инсталирање и одржување на електрични инсталации.

 

Времетраењето на програмата е 150 часа од кои 30 часа теоретска обука, 105 часа се практична обука во реални работни услови и 15 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се одвива во училници и кабинети  со потребна современа опрема за изведување на настава. Практичната обука се изведува во работилница со соодветен простор за изведување на  обуката.

 

Учесникот со програмата ќе се оспособи да  планира, организира и извршува работни задачи, рационално да ги користи опремата и времето, да комуницира со претпоставените и корисниците на услуги, да ги применува технички мерки за заштита од струен удар; чита и користи техничка документација; да води и издава потребна документација за изведените работи, да се грижи за квалитетот на извршените работи и одговара за нив, да се грижи за безбедноста при работа, здравјето и лична заштита и заштитата на работната околина, да ја одржува и зголемува компетентноста во својата област и да ги познава правата од работен однос.

 

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува по завршувањето на теоретскиот дел преку проверка на знаење со тест после теоретската обука, а по завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се дефинираат стекнатите вештини и компетенции. По успешно положен завршен испит учесниците се стекнуваат со сертификат ЕЛЕКТРИЧАР ЗА ИНСТАЛАЦИИ ВО СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ И ИНДУСТРИСКИ KАПАЦИТЕТИ

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

Учесникот  по успешното завршување на програмата работно ќе се оспособи за занимањето   Електричар за инсталации во станбени објекти и индустриски капацитети и ќе се оспособи да  планира, организира и извршува работни задачи, рационално да ги користи опремата и времето, да комуницира со претпоставените и корисниците на услуги, да ги применува технички мерки за заштита од струен удар; чита и користи техничка документација; да води и издава потребна документација за изведените работи, да се грижи за квалитетот на извршените работи и одговара за нив, да се грижи за безбедноста при работа, здравјето и лична заштита и заштитата на работната околина, да ја одржува и зголемува компетентноста во својата област и да ги познава правата од работен однос.

 

По успешно положен завршен испит учесниците се стекнуваат со сертификат „ЕЛЕКТРИЧАР ЗА ИНСТАЛАЦИИ ВО СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ И ИНДУСТРИСКИ KАПАЦИТЕТИ“.

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено средно образование и над 18 годишна возраст.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

30

Пракса

105

Оценување

15

Вкупен број на часови

150

Учесникот  по успешното завршување на програмата работно ќе се оспособи за занимањето   Електричар за инсталации во станбени објекти и индустриски капацитети и ќе се оспособи да  планира, организира и извршува работни задачи, рационално да ги користи опремата и времето, да комуницира со претпоставените и корисниците на услуги, да ги применува технички мерки за заштита од струен удар; чита и користи техничка документација; да води и издава потребна документација за изведените работи, да се грижи за квалитетот на извршените работи и одговара за нив, да се грижи за безбедноста при работа, здравјето и лична заштита и заштитата на работната околина, да ја одржува и зголемува компетентноста во својата област и да ги познава правата од работен однос.

 

По успешно положен завршен испит учесниците се стекнуваат со сертификат „ЕЛЕКТРИЧАР ЗА ИНСТАЛАЦИИ ВО СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ И ИНДУСТРИСКИ KАПАЦИТЕТИ“.

ПОВРЗАНИ ПРОГРАМИ

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content