Пекар-изработувач на печива

Програмата ,,Пекар-Изработувач на печива,,е насочена кон стручно оспособување на кандидати од областа на пекарството и стекнување со вештини кои ќе им помогнат за полесно вработување како и конкурентност на пазарот на трудот. Во реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи,вербали (усноизразувачки,разговори),визуелни (демонстративни) кои ќе им овозможат на кандидатот континуирана активност за целокупното траење […]

ИЗРАБОТУВАЧ НА ЛЕБ, БЕЛИ ПЕЧИВА И БУРЕК

Програмата „ Изработувач на леб, бели печива и бурек“ се состои од 450 часа, од кои 155 часа се теоретска настава и 295 часа се практична настава. Периодот на реализација на програмата е 4 месеци. Главна цел на програмата е кандидатите да  стекнат компетенции за изработка на леб, печива и бурек почитувајќи ги прописите за […]

Оператор со горива

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи на занимањето Оператор со горива. Програмата за Оператор со горива е во времетраење од 3 месеци. Програмата се состои од 170 часови, се реализира преку теоретски дел […]

Изработувач на бурек

Програмата за „Производител на бурек“ се состои од 300 часа, од кои 240 се практична настава,  60 часа се теоретски дел. Периодот на реализација на програмата е 3 месеци. Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за производство на бурек и пити , со што ќе му се обезбедат можности […]

Собирач на секундарни суровини

Целта на програмата е да го зголеми знаењето на учесниците за формалните текови на интегрираното управување со отпад, да го помогне нивниот личен развој и социо-економско интегрирање во општеството, како и да ги развие способностите за планирање, подготовка, организирање, административни, безбедносни и оперативни работи поврзани со интегрираното управување со отпад согласно законските рамки. Собирач на […]

Производител на леб, бурек и бели печива

Програмата за занимањето Производител на леб, бурек и бели печива е во времетраење од 300 часа и се темели на стандардите за занимањето чии компетенции се постигнуваат преку стручно теоретски содржини и практична обука. Содржините од стручната теорија се реализираат во времтраење од 65 часа и се изведуваат во училница/кабинет и се во функција на […]