Ракувач на виљушкар

Програмата за образование на возрасни „ракувач на виљушкар“ овозможува работно оспособување на кандидатите за квалитетно извршување на работните задачи на ракувач на виљушкар. Со успешно завршување на програмата учесникот ќе биде оспособен да: • Ја планира и ја подготвува манипулацијата на стоката со виљушкарот • Врши контрола на исправноста на виљушкарот • Управува со гасните, […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со виљушкар за манипулација со различни видови стоки. Времетраењето на програмата е 160 часа од кои 40 часа теоретска обука, 120 часа се практична обука во реални работни услови од кои 16 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се одвива […]

Ракувач на дигалки

Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач на дигалки на учесниците во програмата им овозможува да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со дигалките на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како „Ракувач на дигалки“. Планирано е двомесечно времетраење […]

Ракувач на виљушкар

  Програмата Ракувач на виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација на практичната и теоретската обука води до стекнување на Сертификат – „Ракувач на виљушкар“. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети […]

ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА

Примарната цел на образновната дејност на Ех Изведба Инженеринг ДООЕЛ Скопје е запознавање на проектантите кои се занимаваат со проектирање на електрични и неелектрични инсталации во противексплозивна заштита, како и извршителите кои работат на инсталирање, одржување и манипулирање со електричните и неелектрични инсталации и уреди во средини загрозени од експлозивна атмосфера со основните принципи на […]

Ракувач на виљушкар

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи, Ракувач на виљушкар. Програмата за Ракувач за виљушкар е во времетраење од 3 месеци. Програмата се состои од 178 часови, се реализира преку теоретски дел од 40 […]

Ракувач на автодигалка

  Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи на занимањето Ракувач на автодигалка. Програмата за Ракувач на автодигалка е во времетраење од 3 месеци. Програмата се состои од 184 часови, се реализира преку теоретски […]

Ракувач на мостна, портална и конзолна дигалка

  Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи на Ракувач на мостна, портална и конзолна дигалка. Програмата се состои од 157 часови, теоретски дел од 33 часови, практичен дел од 107 часови и 17 […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Програмата Ракувач на виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација на практичната и теоретската обука води до стекнување на Сертификат – „Ракувач на виљушкар“. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети под […]

Референт за логистика

Програмата овозможува работно оспособување на учесникот за работно место референт за логистика во рамките на превозно трговско друштво и/или други увозно/извозни трговски друштва. Учесникот добиваможност да стекне потребни вештини, знаење, работни навики и дисциплина, ќе развие правилен однос кон работните задачи, одговорност кон другите вработени и лица кои учествуваат во процесот на извршување на работните […]

Ракувач на виљушкар

Програмата овозможува работно оспособување на учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација  на практична и теоретска обука води до стекнување на сертификат. (нема потреба два пати да стои) Планирано е тримесечно времетраење на програмата и тоа вкупно 205 часа […]

Ракувач на дигалка, мостен кран и кран со столб или кула

  Главна цел на програмата е учесникот   да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со дигалка и манипулација  со различни видови товар. Времетраењето на програмата е 240 часа од кои 48 часа теоретска обука, 168 часа се практична обука во реални работни услови и 24 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со  виљушкар и манипулација  со различни видови стоки.   Времетраењето на програмата е 160 часа од кои 32 часа теоретска обука, 112 часа се практична обука во реални работни услови и 16 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се одвива […]