Пчелар за основно пчеларство на одржлив начин

Целта на програмата е учесникот да се стекне со основни знаења, вештини и компетенции за примена на основните практики и техники за пчеларско производство на одржлив начин. Како резултат на програмата, учесникот ќе биде оспособен за: подигање на пчеларник на соодветна локација; препознавање на болестите кај пчелите и примена на биотехнички методи за заштита од […]

ПЧЕЛАР ЗА ОСНОВНО ПЧЕЛАРСТВО НА ОДРЖЛИВ НАЧИН

Целта на програмата е учесникот да се стекне со основни знаења, вештини и компетенции за примена на основните практики и техники за пчеларско производство на одржлив начин. Како резултат на програмата, учесникот ќе биде оспособен за: подигање на пчеларник на соодветна локација; препознавање на болестите кај пчелите и примена на биотехнички методи за справување со […]

ПЧЕЛАР ЗА ОРАНСКО ПЧЕЛАРЕЊЕ

Програмата дава можност учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при подигање на пчеларник за органско пчеларење, работа во органско производство на пчелини производи, примена на стандарди и контрола на квалитет на органско производството, правилно користење на машините, прибор, опремата и алатот за работа и основите за водење […]