Со задоволство ве информираме дека СУГС Цветан Димов по пријавуванјето на шестиот проект беше избрано како училиште што ќе ги спроведува јавни образовни програми за возрасни од страна на Центарот за образование на возрасните за текнички и економски профил.Нашето училиште уште порано ја докажа својата професионалност бидејќи ова е шести последувателен проект од ваков карактер што му го дуверуваме на нашето училиште со копдинаторот Бесник Ајети,за што сме им заблагодарни на властите на општината Чаир и на Центарот за образование на возраснитеконкретна директорката г-ѓа Аделина Алији.