НАЕОПМ организираше конференција на европските мрежи Евридика и Епале кои функционираат во рамките на Националната агенција – ‟ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА ЗА ВОЗРАСНИ – ЕВРОПСКИ ТРЕНДОВИ ВО МАКЕДОНСКАТА РЕАЛНОСТ‟ која  се одржа на 10 декември.

На настанот се направи промоција на тематскиот извештај на Евридика за Образование на возрасни: ИЗВЕШТАЈ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА НА ВОЗРАСНИ 2021, кој ќе понуди компаративна анализа на состојбите и трендовите во системите за образование на возрасни во Европа.

На настанот свое излагање за состојбите во образованието на возрасни во Република С. Македонија и улогата на Центарто за образованиена возрасни имаше и г-ѓа Лилјана Лазова вработена во ЈУ Центар за образование на возрасните.