РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЈУ Центар за образование на возрасните-Скопје

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2,  став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/2019 и 14/2020) и член  22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/2019 и 267/2020), ЈУ Центар за образование на возрасните-Скопје објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за засновање на работен однос на определено време во

ЈУ Центар за образование на возрасните-Скопје

ЈУ Центар за образование на возрасните-Скопје заради привремено зголемен обем на работа објавува оглас за вработување на 1 (едно) лице, преку засновање работен однос на определено време за следното работно место:

  1. Советник за обезбедување на квалитет, развој и соработка , во Одделение за обезбедување на квалитет, развој и соработка – 1 извршител;

-за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – педагогија,психологија или образование

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-најмалку три години работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата – 26.257,00 денари

Општи услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите:

Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или копија заверена кај нотар.

  1. Доказ за државјанство на Република Северна Македонија

2.Доказ за општа здравствена способност за работното место

3.Доказ дека со правосилна судска пресуда не им е изречена казна забрана завршење професија, дејност или должност

4.Уверение/диплома за завршен степен на образование

5.Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)

6.Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

  1. Биографија

Распоред на работното време: вкупно  работни  часови во неделата – 40;

– работно време од 7:30/8:30-15:30/16:30 часот, работни денови од понеделник до петок
Бараните документи се доставуваат во затворен коверт со напомена: „Да не се отвора”, на следнава адреса:

ЈУ Центар за образование на возрасните-Скопје

ул. „Димитрије Чуповски“ бр. 13 Скопје

(со назнака „за оглас”)

Скопје

На спротивната страна на ковертот да се наведе редниот број на работното место за кое се аплицира, со напомена: „Да не се отвора”

Ненавремена, нецелосна и некомплетна пријава и документација нема да биде разгледана.
Поради итноста на постапката, пријавите се доставуваат исклучиво преку архивата на ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје  или со препорачана пратка по пошта.

Рокот за доставување на потребната документација е 3 (три) работни  дена од денот на објавување на огласот во дневниот печат.

Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавување во согласност со член 23 став 2 од Законот за работни односи.

Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување на определено време, во траење до 31.12.2021 година.

ЈУ Центар за образование на возрасните-Скопје