Врз основа на член 41 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на РепубликаМакедонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18) ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

За избор на Надворешни соработници ( две позиции )

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на Надворешни соработници за проектот Пазарно ориентирани вештини за одтржливо ефикасно енергетско градење, TRAINEE (TowaRd market-based skills for sustAINable Energy Efficient construction“ Grant Agreement No: 785005 — TRAINEE — H2020-EE- 2016-2017/H2020-EE-2017-CSA-PPI ) (2извршители).

Заинтересираниот кандидат треба да ги исполнува следниве услови:

Заинтересираниот кандидат треба да достави:

 1. Пријава која треба да содржи:
  • име и презиме,
  • адреса на живеење,
  • телефонски број и електронска пошта за контакт,
  • степен и вид на стекнатото образование,
  • години на работно искуство
  • листа на проекти (како носител и како партнер),
 2. Кратка биографија.

Потребната документација кандидатот да ја достави на е-пошта до: irena.filipovska@cov.gov.mk

Со назнака: Надворешен соработник за проект Пазарно ориентирани вештини за одтржливо ефикасно енергетско градење, TRAINEE во рок од  5 дена од денот на објавување на огласот.

Некомплетирани и ненавремени доставени документи нема да бидат земени во постапна за одлучување.

Публикуван на: 02.01.2020 година

Прием на апликации до: 06.01.2020година