Во рамки на активностите на Националните координатори за спроведување на Европската агенда за образование на возрасните, во периодот ноември 2017 – декември 2019 година, Центарот за образование на возрасните како национален координатор, го спроведува проект „Работен план на националниот координатор за учење на возрасните: Македонија“ (National Coordinator for Adult Learning Work Plan: Macedonia). Поконкретно, во рамките на проектот предвидено е да се реализираат следниве активности:

Во рамките на проектот  една од активностите за спроведување на проектот е студиски посети се со цел да се анализираат најдобрите пракси од земјите на ЕУ.

Директорот и дел од вработените на  Центарот за образование на возрасните, исто така ангажирани во спроведувањето на проектот учествуваа на конференцијата VPL Biennale од 06-09.05.2019  во Берлин, Германија.

Во конференцијата учествува 40 земји со 300 претставници,дел од конференцијата беа и семинарите односно работните групи кај што работевме сите заедно на декларацијата за Валидација на претходното знаење, се дадоа мислења сугестии и на крај се гласаше за финалниот документ.

Ова конфернција/семинар беше многу корисна за нас пошто ќе ни помогне за финализирање на законот и процедурите за Валидација на неформалното и информалното учење во Р.Сверна Македонија