Врз основа на член 41 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18) ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

за избор на Национален експерт за валидација на неформално и информално учење

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на Национален експерт за валидација на неформално и информално учењеза проектот NATIONAL COORDINATOR FOR ADULT LEARNING WORK PLAN: MACEDONIA, (AGREEMENT NUMBER – 2017-2289/001-001, PROJECT NUMBER – 592010-EPP-1-2017-1-MK-EPPKA3-AL-AGENDA) (1 извршител).

Заинтересираниот кандидат треба да ги исполнува следниве услови:

Заинтересираниот кандидат треба да достави:

 1. Пријава која треба да содржи:
  • име и презиме,
  • адреса на живеење,
  • телефонски број и електронска пошта за контакт,
  • степен и вид на стекнатото образование,
  • години на работно искуство во образование (образовна институција),
  • листа на Еразмус+ проекти (како носител и како партнер),
  • години на работно искуство во кариерно советување, обуки, листа на изработени материјали, дополнителни активности во кариерно советување,
  • број на изработени програми, број на верифицирани програми, сертификат за обучувач на возрасни, број на одржани обуки за возрасни.
 2. Кратка биографија.

Потребната документација кандидатот да ја достави на е-пошта до: konstantin.hristovski@cov.gov.mk

со назнака: Национален експерт за валидација на неформално и информално учење, PROJECT NUMBER – 592010-EPP-1-2017-1-MK-EPPKA3-AL-AGENDA

рок од 5 дена од денот на објавување на огласот.

Некомплетирани и ненавремени доставени документи нема да бидат земени во постапна за одлучување.

Публикуван на: 23.01.2019 година

Прием на апликации до: 27.01.2019 година