Во период од 25.09 до 28.09.2018 годни се рализираше студиската посета со гости од Босна и Херцеговина организирана од Центарот за доживотно учење – Скопје и Канцеларијата на ДВВ Интернационал во Босна и Херцеговина.

Целта на посетата е актерите од образованието на возрасни, да се запознаат со системот на образование на возрасни во Македонија. Оваа студиска размена вклучува актери од институции како Министерства за образование, ЈУ Центар за образование на возрасните, средни стручни училишта, верифицирани приватни провајдери кои реализират неформално образование и невладини организации.

ЈУ Центар за образование на возраните-Скопје беше прва институција во која беа причени гостите од БИХ. Воведен говор имаше директорот на Центарот за образиование на восраните г-а Линдита Ќазими а потоа следеа презентации од страна на вработените за: Улогата на Центарот, Процес на верификација на посебни програми за об. на возрасните, Систем за валидација на неформално образование во државата и слично.

Посетата е поддржана од ДВВ Интернационал од Бон СР Германија