Готвач- Гастроном

Програмата Готвач гастроном –  е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на гастрономијата поточно од областа на готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе бидат во насока на помагање на кандидатите во зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот, зголемување на можностите за вработување. Кандидатите ќе се оспособат за вклучување во организацијата на работата […]

Германски јазик Optimal Б1

Во првата тема се изучуваат сврзниците “ deswegen, darum, deshalb”. Во втората тема се учи за четвртиот падеж Genitiv  и за сврзникот “obwohl”. Во третата тема се учи за “zu+ Infinitiv” и “trotzdem”. Во четвртатат тема се учи за Präteritum и Päposition. Во петтата тема се учи за релативни реченици. Во шестата тема се учи […]

Германски јазик Оptimal A2

Во првата тема се изучуваат сврзниците “ und, aber, denn”. Во втората тема се учи за показните заменки. Во третата тема се учи за степенување на придавките и нивно споредување. Во четвртатат тема се учи за членување на придавките кога има определен и неопределен член во номинатив, акузатив и датив. Во петтата тема се учи […]

Германски јазик Optimal A1

Во првата тема се изучува структурата на речениците. Во втората тема се учи за првите два падежи и промена на глаголите во сегашно време. Во третата тема се учи за неопределен член. Во четвртатат тема се учи за делливи глаголи. Во петтата тема се учи за модалани глаголи. Во шестата тема се учи за третиот […]

Козметичар за нега на лице и тело

Основната цел на програмата козметичар за нега на лице и тело е стручно оспособување на кандидати, за самостојна работа во козметички салон. Содржините од теоретскиот дел од програмата ќе се реализираат во училница – кабинет во просториите на Отворениот граѓански универзитет „НЕГОТИНО“ од Неготино, а практичниот дел ќе се реализира во соодветно опремен козметички салон. […]

Бравар

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Бравар. Програмата за Бравар е во времетрање од 3 месеци. Програмата се состои од 182 часови, се реализира преку теоретски дел од 37 часови, практичен […]

Ракувач на виљушкар

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи, Ракувач на виљушкар. Програмата за Ракувач за виљушкар е во времетраење од 3 месеци. Програмата се состои од 178 часови, се реализира преку теоретски дел од 40 […]