Вештини за управување и развој на човечки ресурси

Вештини за управување и развој на човечки ресурси e комплексен процес, тесно испреплетен со други аспекти во бизнисот и е стратешки партнер во придонесот за реализација на поставените цели. Модулите овозможуваат учесниците да стекнат знаење и покажат разбирање за разновидните активности и функции на менаџментот на човечки ресурси,  да се планира потребниот број и структура на […]

ЗАВАРУВАЧ МИГ (МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС) – МАГ ( МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС)

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на заварувачки  и репаратурни работи според пропишаниот МИГ( МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС )  и  МАГ ( МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС ) начин на заварување. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на […]

Бравар

Главна цел на програмата е образование ,едукација и оспособување на учесниците на програмата за  да стекнат знаења ,вештини и компентенции за квалитетно изведување на работните задачи во занимањето бравар Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула: Модул 1 : Подготвителни работи Модул 2 : Изработување на метални конструкции Времетраење на програмата […]

ФРИЗЕР

Програмата овозможува работно оспособување за Фризер и истата е со времетраење од 200 часа од кои теорија 59 часа, пракса 141 часа. Програмата опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во фризерски салони. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: […]

Оператор за информациско моделирање на згради БИМ

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за самостојно иницира ,организира и контролира BIM процес користејќи BIM алатки, кои се употребуваат за нови технологии на реаботните места, како и воведување на дигитални иновации.Програмата им овозможува на учесниците да се стекнат со вештини за дигитално претставување на градба и размена на […]

Ракувач со градежна механизација

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции  за самостојно ракување и управување со градежна механизација на терен применувајќи безбедност при работа, да развива способности за прецизност и одговорност при изведување на работни операции со градежна механизација согласно проект и инструкции и да ја одржува механизацијата во исправна состојба. Програмата се […]

Фасадер

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  изведба на фасадни ѕидови со правилно користење на опремата и алатот за изработка  со современи материјали, да се оспособи за поправка на дотраени и оштетени фасади применувајќи принципи за енергетски ефикасни објекти со примена на термичка и […]

ЗАВАРУВАЧ

Програмата овозможува работно оспособување за занимањето Заварувач. Програмата е со времетраење од 200 часа од кои стручно теоретски содржини 60 часа (кои се реализираат во училница/кабинет) и практични 140 часа (кои се изведуваат во реални услови во браварско – заварувачка работилница). По успешното завршување на програмата  учесникот ќе се оспособи да се стекне со знаења, […]

Ракувач со градежна механизација

нскиПрограмата овозможува работно оспособување за Ракувач со градежна механизација и истата е со времетраење од 250 часа. Програмата опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука, која  пак се изведува на терен во реални услови. По успешното завршување на програмата учесникот ќе  се оспособи  и ќе се […]

Маникир-педикир

Главна цел на програмата е да се оспособат лица над 15 години самостојно да  изведуваат услуги на клиентите за маникир и педикир. Програмата е прилагодена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Програмата е со времетраење од два месеци односно 175 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои […]

Негувател/ка на деца со попречености

Главната цел на програмата е учесникот да се стекне со знаење, вештини и компетенции за профилот Негувател/ка на деца со попречености. Учесникот ќе се оспособи да ја планира, подготвува и организира сопствената Работа самостојно во домот на детето. Задачите ќе ги изведува во согласност со етичките норми и методи за комуникација со лица со попречености, […]

Металостругар

Главна цел на програмата е учесникот да стекне способности, знаења ,вештини и компентенции за квалитетно изведување на работните операции во занимањето металостругар Програмата се реализира преку теоретска и практична настава во два модули:. Модул 1 : Подготвителни работи Модул 2 :  Оперативни работи Времетраење на програмата е 250 часа од кои 75 часа се предвидени […]

Сервисер за електронски системи на автомобили

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  детектирање и отстранување на електричнитеи електронските   неисправности кај моторните возила. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула: Времетраење на програмата е 250 часа од кои 70 часа се предвидени за теоретска настава за […]

Автомеханичар

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  сервисирање и одржување на современите автомобилски мотори и правилно користење на опремата и алатот. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула: Времетраење на програмата е 250 часа од кои 70 часа се предвидени […]

ШМИНКЕР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за занимањето шминкер. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Шминкер“. Теоретскиот дел на обуката ќе се реализира во опремена училница или просторија, а практичниот дел од обуката ќе се реализира во салон […]

ФРИЗЕР

Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и регенерира коса и скалп, потстрижува коса, обликува и фенира, подготвува коса за боење и белење, бои, бели и шатира. Начин на реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, вербални, […]

Негувател на стари лица и немоќни лица

Програмата има за цел да развие знаења и вештини за пружање нега на стари  и изнемоштени лица кои поради хронична болест или поради возраста не се во состојба да се грижат сами за себе. Програмата е насочена кон запознавање и едукација на учесниците за обавување на услугата нега на стари и изнемоштени лица како и […]

Оператор на CNC машина

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења ,вештини и компентенции за правилно користење и успешно  ракување  на ЦНЦ машина со користење на готови компјутерски програми и интегрирана околина за програмирање. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава                                              Модуларни единици во наставната програма се: Анализа,планирање и организирање на работата Подготовка на работата и […]

Бравар

Главна цел на програмата е образование ,едукација и оспособување на учесниците на програмата за  да стекнат знаења ,вештини и ком пентенции за квалитетно изведување на работните задачи во занимањето бравар Програмата се реализира преку теоретска и практична настава                                              Модуларни единици во наставната програма се: Видови материјали Алати,машини и уреди Подготовка на работното место Оперативни работи […]

Изработувач и монтажер на плочест мебел

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења ,вештини и компентенции за примена на основните техники при изработка на елементи,конструкции,полупроизводи и производи од плочест материјал и нивно составување и монтирање. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава                                              Модуларни единици во наставната програма се: Познавање на материјалите за плочест мебел Алати,машини и уреди за […]

Негувател на стари и немоќни лица

Програмата има за цел да развие знаења и вештини за пружање нега на стари  и изнемоштени лица кои поради хронична болест или поради возраста не се во состојба да се грижат сами за себе. Програмата е насочена кон запознавање и едукација на учесниците за обавување на услугата нега на стари и изнемоштени лица како и […]

СНИМАТЕЛ И МОНТАЖЕР НА АУДИО И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции од областа на аудиотехниката и видеотехниката, пред се во доменот на снимање, обработка и монтажа на аудио и видео материјали. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на снимање, обработка и монтажа на аудио и видео материјали од причина […]

Германски јазик за возрасни

Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување на знаења, компентенции и унапредување на јазични и комуникациски вештини кај возрасните лица со интерактивен пристап, во однос на германскиот јазик и да се овозможи стандарден модел на евалуација на јазичните компетенции што ќе води до квалификација или сертификат за општо познавање на германскиот јазик […]

Масер за козметичка масажа

Програмата Масер за козметичка масажа има за цел обука на возрасни лица за стекнување на знаења и вештини за занимање од областа на козметичка масажа. Основа за изработка на програмата се стандаритедите на занимање Масер и Масер за козметичка масажа, велнес и спа. Реализацијата на програмата е преку теоретски часови, практична обука и проверка на […]

ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ

Програмата Фризер за жени има за цел обука на возрасни лица за стекнување на знаења и вештини за занимање од областа на фризерството. Основа за изработка на програмата е стандард на занимање Фризер Реализацијата на програмата е преку теоретски часови, практична обука и проверка на знаењата и вештините на учесниците. Теоретскиот дел се реализира во […]

Шминкер

Програмата Шминкер има за цел обука на возрасни лица за стекнување на знаења и вештини за занимање од областа на шминкерството. Основа за изработка на програмата е стандард на занимање Шминкер Реализацијата на програмата е преку теоретски часови, практична обука и проверка на знаењата и вештините на учесниците. Теоретскиот дел се реализира во соодветно опремена […]

Ракувач со CNC машина

Главна цел на програмата е учесникот  да стекнезнаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при обработка на металите,како и правилно користење на опремата и инвентарот на машината како и да развијат способности за успешно ракување со компјутерско управувани машини   и користење наготови компјутерски програми и интегрирани околини за програмирање. Начинот на реализација на […]

Козметичар за нега на лице и тело

Програмата Козметичар за нега на лице и тело е наменета за обука на возрасни за стекнување на знаења и вештини за самостојно извршување на работни задачи од областа на козметика. Содржината на програмата се темели врз стандардите на занимање за Козметички техничар и за Шминкер. Реализацијата на програмата е преку теоретски часови, практична обука и […]

Готвач/ka

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за готвач во угостителски објект. Во програмата ќе бидат опфатени сите техники на готвење. Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 250 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои ќе се реализираат во […]

Претприемништво

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции од областа на претприемништво Програмата за обука опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во 48 часа обука и 2 часа оценување. Целта на обуката е учесниците да ги разбираат основите и принципите на претприемништвото, да можат да спроведат […]

Негувател/ка на лица со попреченост

Посебната програма за нега на лица со попреченост опфаќа 250 часа, од кои 75 часа се стручно теоретски дел кој ќе се реализира во училница/кабинет, 150 часа практична обука која би се реализирала во институции за сместување на лица со посебни потреби или во институции со организиран дневен престој. Оваа програма има за цел да […]

Сметководствен службеник во трговски друштва

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции од областа на сметководството во трговски друштва. Програмата за обука опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во 225 часа обука и 25 часа оценување. Теоретскиот дел содржи општ и посебен дел со кој кандидатот се здобива со потребните […]

Фризер за мажи и жени

Програмата овозможува работно оспособување за Фризер и истата е со тромесечно времетраење, односно 370 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во фризерски салони. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: да ги подготвува, организира и извршува работните […]

Производител на леб, бурек и бели печива

Програмата за занимањето Производител на леб, бурек и бели печива е во времетраење од 300 часа и се темели на стандардите за занимањето чии компетенции се постигнуваат преку стручно теоретски содржини и практична обука. Содржините од стручната теорија се реализираат во времтраење од 65 часа и се изведуваат во училница/кабинет и се во функција на […]

ЅИДАР – ФАСАДЕР ЗА КЛАСИЧНИ И СТАРОГРАДСКИ ГРАДБИ

Програмата овозможува работно оспособување за Ѕидар-фасадер и истата е со тримесечно времетраење, односно 380 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се во функција на практичната обука, која пак се изведува во работилница и на терен во реални услови. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: да ја планира и организира сопствената работа; […]

Заварувач-рачно електролачно и пламенско

Програмата овозможува работно оспособување за Заварувач и истата е со тромесечно времетраење, односно 320 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во браварско – заварувачко работилница. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да ја планира и организира […]

Ракувач со градежна механизација за земјена површинска експлоатација

Програмата овозможува работно оспособување за Ракувач со градежна механизација за земјена површинска експлоатација и истата е со тримесечно времетраење, односно 300 часа и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се  во функција на практичната обука,  која  пак се изведува на плато и терен во реални услови. По успешното завршување на програмата учесникот ќе  се оспособи да […]

Готвач во угостителски објект

Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 320 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во кујни од ресторани и хотели. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: да ја […]

Подготвувач на слаткарски производи

Програмата овозможува работно оспособување за Подготвувач на слаткарски производи. Истата е со тромесечно времетраење, односно 320 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак се изведува во слаткарска работилница, ресторани и хотели. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: да ја […]

Заварувач

Програмата овозможува работно оспособување за Заварувач и истата е со  тромесечно времетраење, односно 320 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во браварско – заварувачко работилница. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи да ја планира и организира […]

СТОЛАР – ИЗРАБОТУВАЧ И МОНТАЖЕР НА ПЛОЧЕСТ МЕБЕЛ

Програмата за работно оспособување за Столар – изработувач и монтажер на плочест мебел претставува модуларна обука која содржи вкупно 120 часови, од кои 30% теоретска настава (36 часа) и 70% практична настава (78 часа) со проверка на стекнатите знаења (6 часа). Теоретскиот дел ќе се реализира во соодветна просторија во Институтот за развој на заедницата […]

Шивач на конфекциска облека

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за квалитетно   вршење на операција шиење на конфекциски материјал. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Шивач на конфекциска облека“.Времетраењето на програмата е 240 часа од кои 48 часа теоретска обука, 168 часа […]

ФРИЗЕР – ОСНОВЕН КУРС

Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и регенерира коса и скалп, потстрижува коса, обликува и фенира, подготвува коса за боење и белење, бои, бели и шатира. Начин на реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, вербални, […]

Автомехсничар за современи системи кај моторните возила

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при сервисирање и одржување на современите автомобилски мотори и правилно користење на опремата и алатот. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Автомеханичар за современи системи кај моторните […]

Шминкер

    Програмата “Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност,подготвува работно место и клиент за третман, спроведува третмани на шминкање, развива претприемачки вештини, спроведува мерки […]

ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ

Програмата овозможува работно оспособување за Фризер за жени и истата е со  тромесечно времетраење, односно 300 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во фризерски салони. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи да ги подготвува, организира и […]

Маникир – педикир

Главна цел на програмата е да се оспособат лица над 15 години самостојно да  изведуваат услуги за маникир и педикир.Програмата е прилагодена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Програмата е со времетраење од два месеци односно 175часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет […]

Дијагностичар за мехатронички системи кај возилата

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за диагностицирање и сервисирање на неисправности на моторните возила. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Дијагностичар за мехатронички системи кај возилата“. Времетраењето на програмата е 236 часа од кои 45 часа теоретска […]

ФРИЗЕР – ОСНОВЕН КУРС

Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и негува коса и скалп, потстрижува коса, обликува и фенира, подготвува коса за боење и белење, бои, бели и шатира. Начин на реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, вербални, […]

Вештини за јавно говорење и политичка комуникација

Потребата од ефективно јавно говорење речиси сигурно ќе не допре некаде во нашиот живот затоа што секој од нас некако низ целиот живот нешто комуницира. Комуникацијата е многу опширен процес. Комуникацијата се карактеризира со различни индивидуални толкувања како и од комуникациските искуства на партнерите. Јавниот говор е уметност. Кога зборуваме за јавноста, многу фактори го […]

Автомехaничар за современи системи кај моторните возила

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при сервисирање и одржување на современите автомобилски мотори и правилно користење на опремата и алатот. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Автомеханичар за современи системи кај моторните […]

Дијагностичар на мехатронички системи кај возилата

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за диагностицирање и сервисирање на неисправности на моторните возила. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Дијагностичар за мехатронички системи кај возилата“. Времетраењето на програмата е 236 часа од кои 45 часа теоретска […]

Фризер за жени и мажи

Програмата овозможува работно оспособување за Фризер  и истата е со  тромесечно времетраење, односно 370 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во фризерски салони. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи да ги подготвува, организира и извршува работните […]

Столар за изработка на мебел од плочест материјал

  Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  изработка на елементи, констукции, полупроизводи и производи од плочест материјал нивно  составување и монтирање Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Столар за изработка на мебел […]

МИГ – МАГ ЗАВАРУВАЧ

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на заварувачки  и репаратурни работи според пропишаниот МИГ-МАГ начин на заварување. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат  МИГ – МАГ ЗАВАРУВАЧ Времетраењето на програмата е 264 часа […]

Вештини за лидерство и јавен говор

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетентност за примена на основните техники за лидерство и јавен говор. Програмата опфаќа теоретски дел и практичен дел. Во теоретскиот дел се опишани најважните делови поврзани со истакнување на знаења од областа на лидерство, уметноста на јавното и неформалното говорење и јавниот говор. Во практичниот дел, […]

Шивач на облека

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на шиење облека, како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска и практична обука и води до стекнување сертификат “  Шивач на облека”. Програмата опфаќа кроење на […]

Ракувач со градежна механизација

Програмата овозможува работно оспособување за Ракувач со градежна механизација и истата е со тримесечно времетраење, односно 300 часа и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се  во функција на практичната обука,  која  пак се изведува на плато и терен во реални услови. По успешното завршување на програма учесникот ќе  се оспособи да ја планира и  организира […]

Изработувач на женско здолниште и панталони

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники за кроење и шиење на женско здолниште и панталони. Програмата опфаќа теоретски дел и практичната работа. Во теоретскиот дел е опишан процесот на кроење и шиење. Во практичниот дел, програмата содржи  техники на кроење и шиење на женско здолниште и […]

Автомеханичар за современи системи кај моторните возила

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  сервисирање и одржување на современите автомобилски мотори и правилно користење на опремата и алатот. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Автомеханичар за современи системи кај  моторните […]

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛЕБ, БУРЕК И БЕЛИ ПЕЦИВА

Програмата за занимањето Производител на леб, бурек и бели пецива е во времетраење од 300 часа и се темели на стандардите за занимањето кои се постигнуваат преку стручно теоретски содржини и практична обука. Содржините од стручната теорија се реализираат во времтраење од 60 часа и се изведуваат во училница/кабинет и се во функција на практичната […]

Готвач во угостителски објект

Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 320 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во кујни во ресторани и хотели. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  ја  подготвува и организира […]

ЅИДАР – ФАСАДЕР ЗА КЛАСИЧНИ И СТАРОГРАДСКИ ГРАДБИ

Програмата овозможува работно оспособување за Фасадер и истата е со тримесечно времетраење, односно 380 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се во функција на практичната обука, која пак се изведува во работилница и на терен во реални услови. По успешното завршување на програма учесникот ќе се оспособи да ја планира и организира сопствената работа, […]

Подготвувач на слаткарски производи

Програмата овозможува работно оспособување за Подготвувач на слаткарски производи. Истата е со тромесечно времетраење, односно 380 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак се изведува во слаткарска работилница, ресторани и хотели. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да ја […]